dlamaturzysty.info

Diagnosta kolejowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się diagnostyką nawierzchni kolejowej; odpowiada za jakość i terminowość dokonywania przeglądów, badań i ocenę stanu technicznego elementów nawierzchni kolejowej na przydzielonym terenie działania.

Główne zadania:
 • wykonywanie badań diagnostycznych oraz przeglądów bieżących, w tym także sporządzanie analizy i oceny wyników diagnostyki technicznej urządzeń;
 • diagnozowanie stanu technicznego urządzeń, systemów, drogi kolejowej, budowli, obiektów;
 • dokonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z komisyjnych badań technicznych elementów infrastruktury;
 • analizowanie wyników badań diagnostycznych i przedstawianie wniosków w zakresie zmian parametrów techniczno-eksploatacyjnych w sporządzanych protokołach lub sprawozdaniach;
 • dokonywanie badań, pomiarów oraz prowadzenie i analiza dokumentacji toru bezstykowego w zakresie określonym Instrukcją;
 • branie udziału w objazdach pojazdami pomiarowymi i analiza wyników pomiarów;
 • kontrolowanie stanu technicznego i przydatności do użytkowania nawierzchni kolejowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane;
 • wnioskowanie o zlecenie robót naprawczych;
 • nadzorowanie realizacji robót utrzymaniowo-naprawczych;
 • dokonywanie odbioru robót i wpisów do książek obiektów budowlanych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami technicznymi i pomiarami bezpośrednimi torów;
 • sporządzanie miesięcznych harmonogramów badań diagnostycznych na podstawie zatwierdzonego rocznego harmonogramu badań;
 • zgłaszanie wniosków do opracowania rocznego harmonogramu badań;
 • przewodniczenie komisjom technicznym prowadzącym badania elementów infrastruktury oraz przeprowadzanie badań zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • wnioskowanie do głównego inżyniera o zwiększenie częstotliwości standardowych badań diagnostycznych w przypadku pogorszenia stanu technicznego infrastruktury;
 • dbanie o właściwe wykorzystanie przydzielonych przyrządów i urządzeń diagnostycznych.


Zadania dodatkowe:
współpraca z pracodawcą w obsłudze organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności