aplikacja Matura google play app store

Asystent sędziego

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za samodzielne wykonanie czynności administracji sądowej i czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania. Zajmuje się sporządzaniem projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień.

Główne zadania:
dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie;
przedstawianie sędziemu wyników analizy akt lub podjętych czynności, a jeżeli stan sprawy wymaga podjęcia czynności przez sędziego albo sąd, przedstawianie akt sprawy wraz z projektem zarządzenia lub orzeczenia;
kontrolowanie stanu spraw i podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych;
zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywanie innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale;
sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień w zakresie przygotowującym sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;
wykonywanie innych niezbędnych czynności do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności