aplikacja Matura google play app store

Asystent nauczyciela w szkole

wybrane grupy: zawody ogólne

Wspiera nauczyciela lub wychowawcę świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasach I – III w szkole podstawowej (w tym specjalnej i integracyjnej), w celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad uczniami; opiekuje się dziećmi podczas lekcji, przerw, w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek; zapewnia poczucie bezpieczeństwa dzieciom na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.

Główne zadania:
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć;
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, zabawek i innych akcesoriów do zajęć;
 • udzielanie pomocy dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: obsługiwanie sprzętu audiowizualnego i urządzeń technicznych;
 • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej, porządkowanie pomocy dydaktycznych i zabawek;
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych;
 • opiekowanie się dziećmi podczas lekcji, przerw, w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek;
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych w miarę potrzeb dzieci w tym zakresie;
 • budowanie dobrego kontaktu dzieci z rówieśnikami w klasie szkolnej oraz między rodzicami uczniów a szkołą;
 • informowanie rodziców o możliwości pomocy, z jakiej mogą skorzystać dzieci w nowych warunkach nauki, przebiegu pobytu w szkole, o brakach edukacyjnych, problemach z kontaktowaniem się z rówieśnikami itp.;
 • zapewnienie dodatkowej i wszechstronnej pomocy uczniom ze słabszymi osiągnięciami szkolnymi;
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pobytu dziecka w szkole, takich jak: unikanie szkoły, agresywne zachowanie, poczucie niskiej wartości itp.;
 • rozpoznawanie potrzeb i reagowanie na potrzeby dziecka;
 • nawiązywanie przyjaznych kontaktów z dzieckiem;
 • respektowanie i szanowanie praw dziecka;
 • ułatwianie dzieciom funkcjonowania w grupie rówieśniczej;
 • rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego;
 • kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania im bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich rodzicom w nowych warunkach życia;
 • organizowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bhp i ochrony ppoż.;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności