aplikacja Matura google play app store

Asystent do spraw statystyki

wybrane grupy: zawody ogólne

Gromadzi dane statystyczne o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz inne dane ilościowe; zebrane dane poddaje badaniu i wnioskowaniu statystycznemu.

Główne zadania:
 • planowanie badań statystycznych, w tym: opracowanie metodologii badania, dobieranie grup respondentów lub źródeł danych, szacowanie rozmiarów badanej populacji, określenie dopuszczalnego błędu statystycznego, obliczenie liczebności prób badawczych, opracowanie kwestionariuszy i formularzy badawczych;
 • gromadzenie informacji o osobach oraz instytucjach mogących udzielić interesujących i potrzebnych informacji;
 • wyszukiwanie i selekcjonowanie do analiz wcześniej zebranych danych;
 • przeprowadzanie wywiadów i realizowanie ankiet (wywiady bezpośrednie, wywiady telefoniczne, wywiady wspierane komputerowe, wywiady grupowe, ankiety audytoryjne itp.);
 • systematyczne gromadzenie danych statystycznych dotyczących sytuacji demograficznej, ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej i innej;
 • przeprowadzenie kontroli otrzymanych danych przez sprawdzenie kompletności formularzy, zestawień, ankiet, sum kontrolnych;
 • grupowanie i klasyfikowanie zebranego materiału;
 • badanie wybraną metodą statystyczną zebranego materiału (np.: sporządzanie statystyk opisowych, stosowanie metody regresji linowej, ekstrapolacji, analizy kontrfaktycznej itp.);
 • wyciąganie wniosków z wyników sporządzonych analiz;
 • aktualizowanie na podstawie zgromadzonych danych, rejestrów i wykazów jednostek podlegających badaniom;
 • przygotowywanie prezentacji wyników analizy w formie opisowej, tabel, wykresów, infografik, raportów itp.;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie statystyki.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności