aplikacja Matura google play app store

Analityk systemów teleinformatycznych

Analityk systemów teleinformatycznych analizuje możliwości zastosowania rozwiązań teleinformatycznych w celu automatyzacji wybranych procesów.
Celem pracy analityka systemów teleinformatycznych jest analiza funkcjonowania technologii informatycznych w kontekście konkretnego zastosowania. Analityk współpracuje z klientem w celu opisania procesów biznesowych, jakie funkcjonują w danym przedsiębiorstwie. Ustala, które procesy mogą być zautomatyzowane. Na bazie modelu biznesowego przygotowuje analizę systemową zawierającą opisy funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz procesowe systemu wraz z określeniem jego istotnych warunków i ograniczeń.

Analityk swoje prace dokumentuje zgodnie z przyjętymi standardami (notacją). Efektem pracy jest dokumentacja opisująca wymagania klienta, pozwalająca na przygotowanie projektu i rozpoczęcie procesu tworzenia oprogramowania. Powstałe analizy konsultuje z przedstawicielami i zespołami zamawiającego i wykonującego system.

W procesie tworzenia oprogramowania reprezentuje klienta wobec projektantów i programistów. Analityk jest odpowiedzialny za prawidłowe zinterpretowanie potrzeb biznesowych oraz ich przełożenie na wymagania funkcjonalne i jakościowe, aby dostarczone rozwiązanie systemowe odpowiadało przedstawionym potrzebom.

Główne zadania:
 • analizowanie procesów pod kątem automatyzacji i wsparcia przez system teleinformatyczny;
 • zbieranie, analizowanie i dokumentowanie potrzeb klientów i użytkowników w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego;
 • identyfikowanie specyficznych wymagań branży i procesów wspomaganych przez system teleinformatyczny;
 • definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego;
 • analizowanie wymagań systemu teleinformatycznego pod kątem spójności, kompletności i możliwości realizacji;
 • konsultowanie wyników analizy z wykonawcami systemu teleinformatycznego;
 • opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej systemu teleinformatycznego zgodnie z przyjętym standardem opisu;
 • analizowanie zmian w systemach teleinformatycznych na podstawie zgłoszonych wymagań klienta;
 • zapewnianie wsparcia analitycznego na etapie projektowania, implementacji, testowania oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego;
 • zapewnianie wsparcia technicznego i prowadzenie szkoleń z rozwiązania dla klientów systemu;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do pracy w zawodzie analityka systemów teleinformatycznych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, na kierunku informatyka, telekomunikacja lub pokrewnego. Do wykonywania zawodu nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. Do pracy w zawodzie pożądana jest znajomość metodyki prowadzenia analiz i oceny jakościowej, wiedza i umiejętności z zakresu modelowania systemów i procesów, inżynierii oprogramowania, zarządzania wymaganiami, zarządzania zmianą. Analityk powinien sprawnie posługiwać się komputerem oraz specjalistycznym oprogramowaniem wspierającym tworzenie analiz. Dodatkowym atutem jest znajomość branży, w której analityk systemów teleinformatycznych prowadzi działalność oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w zakresie mowy i pisma oraz czytania dokumentów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności