aplikacja Matura google play app store

Analityk sieci komputerowych

Zarządza pracą sieci komputerowej w zakładach przemysłowych, jednostkach handlowych i administracyjnych lub innych instytucjach, w zakresie działania sprzętu i pracowników przy nim zatrudnionych, posługując się dokumentacją techniczno-programową pracy sieci oraz regulaminami i instrukcjami stanowiskowymi, wykorzystując narzędzia (programy) dostarczone przez producenta sieci; zapewnia bezawaryjną pracę sprzętu w sieci, jak również samej sieci w zakresie programowo-informacyjnym oraz bezpieczeństwa, tj. zapewnia ochronę haseł i dostęp do sieci

Główne zadania:
- zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi;
- zarządzanie polem adresowym, konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów (stacje użytkowników, serwery) i innych urządzeń (np. drukarki sieciowe) bądź wskazywanie niezbędnych danych administratorowi systemu komputerowego (np. adres IP, maska, brama itd.);
- stworzenie jednolitej struktury zarządzania i administrowania siecią poprzez odpowiedni (wybrany) system zarządzania;
- ciągły nadzór nad zgodnością dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej ze stanem rzeczywistym;
- współdziałanie z inspektorem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przy tworzeniu systemu ochrony dostępu i zabezpieczeń;
- bieżąca kontrola poprawności działania sieci poprzez jej monitorowanie i reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości, reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników;
- stworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń, przestrzeganie zasad ich ochrony;
- bieżące instalowanie nowych wersji oprogramowania;
- w miarę potrzeb wprowadzanie zmian w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz na bieżąco ich dokumentowanie;
- archiwizowaniu konfiguracji urządzeń;
- obserwacja wydajności urządzeń, stosowanych technologii (media, przepływności) i na tej podstawie przedstawianie wniosków mających na celu poprawę funkcjonalności sieci;
- instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci, np. czas połączeń, liczbę przesłanych bajtów;
- nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających, np. urządzeń podtrzymywania zasilania UPS, klimatyzacji, zabezpieczeń i alarmów; współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami i konserwatorami;
- regularne sprawdzanie, zgodnie z firmową polityką bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci; wskazywanie w razie potrzeby konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania intruzów;
- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci, a w szczególności informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie czynności i zadań administratora systemu komputerowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności