aplikacja Matura google play app store

Analityk kredytowy

Analityk kredytowy bada zdolność kredytową wnioskodawcy, ocenia poziom ryzyka transakcji, proponowane zabezpieczenie, poziom ryzyka związanego z zabezpieczeniem kredytu, określa warunki transakcji kredytowej, monitoruje sytuację ekonomiczną kredytobiorcy i rynku.
Celem pracy analityka kredytowego jest oszacowanie ryzyka kredytowego instytucji finansowej udzielającej kredytu/gwarancji. Głównym zadaniem analityka kredytowego jest kompletowanie i weryfikacja merytoryczna dokumentów prawnych i finansowych załączanych do wniosku kredytowego. Analityk kredytowy wykonuje pracę na rzecz instytucji finansowej, sprawdza wiarygodność wnioskodawcy w zewnętrznych i wewnętrznych bazach danych. Jego obowiązkiem jest ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz określenie jego zdolności płatniczej do regulowania zobowiązań. Przeprowadza analizę ryzyka związanego z finansowaną transakcją, jak również ocenia jakość zabezpieczeń, adekwatność do skali ponoszonego ryzyka. Zajmuje się ustalaniem grupy klientów powiązanych pod względem kapitałowym i organizacyjnym ponoszących wspólne ryzyko w operacjach finansowych. Rekomenduje i ustala warunki finansowania transakcji (tj. udzielania kredytu, gwarancji itp.) oraz rekomenduje i podejmuje decyzje kredytowe, monitoruje ryzyko w okresie kredytowania.

Główne zadania:
 • analizowanie dokumentów finansowych i prawnych pod względem merytorycznym;
 • ocenianie zdolności kredytowej z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej;
 • ocenianie poziomu ryzyka transakcji kredytowej, jakości proponowanych prawnych zabezpieczeń w relacji do skali ryzyka z uwzględnieniem obowiązujących limitów;
 • pozyskiwanie z innych działów informacji niezbędnych do oceny poziomu ryzyka kredytowego;
 • sporządzanie rekomendacji decyzji kredytowej;
 • podejmowanie decyzji kredytowej;
 • monitorowanie i raportowanie o kondycji finansowej kredytobiorcy w okresie kredytowania;
 • monitorowanie ryzyka transakcji i wartości prawnych zabezpieczeń w okresie kredytowania;
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 • doskonalenie jakości pracy z uwzględnieniem raportów pokontrolnych;
 • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zawód analityka kredytowego nie jest regulowany ani licencjonowany. Analityk kredytowy powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Szczególnie istotne jest przygotowanie z zakresu ekonomii, rachunkowości, matematyki, analizy danych oraz stosowania uregulowań prawnych. Kompetencje do wykonywania zawodu analityka kredytowego można uzyskać na specjalistycznych kursach dokształcających, których ukończenie potwierdzone jest odpowiednimi zaświadczeniami, certyfikatami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o swój rozwój zawodowy, nieustannie podnosić swoje kompetencje, śledzić tendencje i zmiany pojawiające się w gospodarce i przepisach prawa. Osoba podejmująca zatrudnienie w zawodzie analityka kredytowego powinna wyróżniać się umiejętnością szybkiego dostosowania się do zmian.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności