aplikacja Matura google play app store

Analityk informacji i raportów medialnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Analityk informacji i raportów medialnych analizuje informacje ze środków masowego przekazu i na ich podstawie przygotowuje raport o przedmiocie analizy.
Celem pracy analityka informacji i raportów medialnych jest zbadanie i ocenienie wizerunku medialnego danego tematu, osób i podmiotów, a także zjawisk, wydarzeń i procesów, w tym również znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak są one przedstawiane przez środki masowego przekazu. W tym celu dokonuje selekcji, klasyfikacji i analizy danych z mediów i materiałów opublikowanych w środkach masowego przekazu (np. w artykułach, reklamach) pod kątem wcześniej określonych kategorii oceny. Do jego zadań należy również kontrola gromadzonych danych. Na podstawie wykonanych przez siebie analiz ilościowych i jakościowych analityk informacji i raportów medialnych przygotowuje raporty, które są głównym wytworem jego pracy. Raport jest autorskim opracowaniem wykonanym na podstawie doświadczenia analityka i jego wiedzy na temat specyfiki badanego zjawiska. Zawiera interpretację danych z analizy przekazów i weryfikuje hipotezy postawione na początku badania. Obowiązkiem analityka informacji i raportów medialnych jest rzetelne nakreślenie wizerunku medialnego badanego zjawiska. Dane, prognozy i rekomendacje z raportów są następnie udostępniane osobom odpowiedzialnym za komunikację z mediami, public relations, marketing i reklamę oraz wspomagają proces podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie zleceń, gromadzenie i weryfikowanie materiałów do analizy;
  • opracowywanie spisu kategorii analizy;
  • analizowanie materiałów na podstawie spisu kategorii analizy;
  • kontrolowanie poprawności i kompletności danych;
  • tworzenie zestawień danych na podstawie dokonanych analiz;
  • opracowywanie raportu z wynikami analizy.


W zawodzie analityka informacji i raportów medialnych wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia najczęściej na kierunkach: medioznawstwo (nauki o mediach), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logistyka mediów, filologia, socjologia, public relations, marketing, ekonomia, zarządzanie, kulturoznawstwo, antropologia, szczególnie ze specjalizacjami: zarządzanie informacją w polityce i biznesie, nowe media, PR i marketing medialny. Zawód analityka można także uzyskać przez zdobywanie doświadczenia w trakcie wykonywania zadań zawodowych. Z racji zmiennej tematyki wykonywanych zadań analityk powinien stale uzupełniać swoją wiedzę nie tylko w zakresie zagadnień, które analizuje, ale również rynku medialnego i technologii, które użytkuje. Analityk informacji i raportów medialnych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub na wyspecjalizowanych kursach m.in. z zakresu monitoringu mediów czy studiach podyplomowych m.in. na kierunku medioznawstwo i zarządzanie informacją. Wskazana jest praktyczna znajomość języka angielskiego, niekoniecznie potwierdzona certyfikatem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności