aplikacja Matura google play app store

Analityk giełdowy

Analityk giełdowy przygotowuje analizy i rekomendacje na potrzeby procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Celem pracy analityka giełdowego jest gromadzenie, weryfikacja i analiza danych z zakresu rynków i instrumentów finansowych, informacji i trendów ogólnogospodarczych oraz wyciąganie syntetycznych wniosków na potrzeby procesu podejmowania decyzji dotyczących inwestycji bądź usług doradczych. Analityk giełdowy wykonuje swoją pracę na rzecz instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, firmy zarządzające aktywami takie jak fundusze inwestycyjne, emerytalne), przedsiębiorstw i inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych zarówno na potrzeby wewnętrzne pracodawcy, jak i dla jego klientów. Efektami prac analityka giełdowego są sporządzane okresowo bądź na bieżąco raporty i analizy dotyczące sytuacji makroekonomicznej, sektorowej, analizowanego przedsiębiorstwa bądź specyficznego zagadnienia. U podstaw realizowanych zadań leży konieczność dostarczenia precyzyjnych wniosków agregujących zanalizowane dane nakierowanych na proces podejmowania trafnych decyzji przez ich odbiorców (zarządzających aktywami bądź ryzykiem, inwestorów, klientów, regulatorów).

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz zasadami ergonomii;
  • pozyskiwanie informacji rynkowych do prawidłowego sporządzenia analiz;
  • przygotowywanie analiz na podstawie informacji rynkowych;
  • przygotowywanie wniosków wspierających proces podejmowania decyzji rynkowych;
  • tworzenie raportów i analiz dotyczących sytuacji makroekonomicznej, sektorowej;
  • przygotowywanie rekomendacji na potrzeby decyzji inwestycyjnych;
  • archiwizowanie i dokumentowanie analiz i zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • organizowanie spotkań z uczestnikami i analitykami rynku w celu opracowania rekomendacji inwestycyjnych;
  • aktualizowanie wiedzy w obszarach wpływających na trafność rekomendacji;
  • prezentowanie własnych analiz (komentarze medialne, prasa, TV, Internet) w celu wspierania edukacji klientów instytucji finansowych.


Zawód analityka giełdowego nie jest regulowany ani licencjonowany. Przyjętym standardem jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse bądź na kierunkach pokrewnych (prawo, informatyka, nauki ścisłe, psychologia, socjologia) wspartych zainteresowaniami z obszaru rynków finansowych. Dopuszczalne jest rozpoczęcie aktywności w zawodzie w trakcie studiów lub podczas realizacji specjalistycznych lub profilowanych kursów (np. kurs na analityka giełdowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego) albo zagranicznych certyfikatów. Często – zanim rozpocznie analizę danej branży – analityk ma wcześniejsze doświadczenie zawodowe w tej branży. Pożądana jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (biznesowym).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności