aplikacja Matura google play app store

Analityk finansowy

Uczestniczy w tworzeniu strategii finansowych krótko i długoterminowych oraz w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji; wspomaga proces podejmowania decyzji związanych z kapitałem, sporządza analizy finansowe, opracowuje hipotezy i warianty rozwiązań, przedstawia ich ocenę i proponuje rozwiązania końcowe; współpracuje z instytucjami finansowymi.

Główne zadania:
 • uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu rocznego lub planu wieloletniego i sprawowanie kontroli nad realizacją tych planów;
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych, analiz rentowności produktu, regionu, kategorii itp.;
 • kontrolowanie kosztów i współpracowanie w tym zakresie z działem finansowym firmy;
 • przeprowadzanie analiz wielopłaszczyznowych w zakresie finansów oraz relacji i powiązań finansowych firmy;
 • przygotowywanie analiz finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych;
 • pozyskiwanie danych oraz ich weryfikowanie przed przeprowadzeniem właściwej analizy;
 • diagnozowanie, analizowanie i monitorowanie sytuacji i zmian zachodzących na rynku finansowym oraz w otoczeniu firmy;
 • rozpoznawanie problemów związanych z procedurami finansowymi firmy
  i wspieranie zewnętrznego i wewnętrznego audytu finansowego firmy;
 • opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
 • przygotowywanie raportów finansowych na rzecz klientów;
 • przekazywanie raportów i przedstawianie zarządowi firmy wniosków
  z przeprowadzonych analiz finansowych, w tym rekomendacji w zakresie finansów;
 • analizowanie założeń ekonomicznych, w tym identyfikowanie kluczowych wskaźników, ocenianie odchyleń finansowych w skali krótko-
  i długoterminowej;
 • utrzymywanie kontaktów na poziomie instytucjonalnym, np. z bankami
  ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi;
 • budowanie modeli finansowych na potrzeby pozyskania/restrukturyzacji finansowania firmy;
 • przygotowywanie studium wykonalności oraz analizy opłacalności;
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby procesu pozyskania finansowania (memoranda informacyjne, analizy, prezentacje);
 • udzielanie wsparcia merytorycznego i uczestniczenie w konsultacjach
  z innymi specjalistami;
 • monitorowanie transakcji dokonywanych w firmie i przygotowywanie dokumentów do ich zawarcia;
 • realizowanie powierzonych zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
monitorowanie wyników finansowych spółek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności