aplikacja Matura google play app store

Geografia, matura 2023 próbna - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 19 grudnia 2022
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła 2023

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Tatr.

Zadanie 1. (0–2)
Turysta planuje wycieczkę ze schroniska w Roztoce (E1) pieszymi szlakami: zielonym, niebieskim i żółtym do schroniska przy Morskim Oku (D3). Jej trasa ma przebiegać przez Szpiglasową Przełęcz (B4) położoną na wysokości 2114 m n.p.m.

Oblicz czas trwania tej wycieczki. Przyjmij, że:
− długość trasy wynosi 14 km;
− trasa ze schroniska w Roztoce na Szpiglasową Przełęcz przebiega wyłącznie w górę, a trasa z tej przełęczy do schroniska przy Morskim Oku – wyłącznie w dół;
− pieszy turysta po nienachylonym terenie idzie z prędkością 3,5 km/h;
− każde 100 m różnicy wysokości podczas podejścia lub zejścia wydłuża czas trwania wycieczki o 10 minut.

Wynik podaj w godzinach. Zapisz obliczenia.


Czas wycieczki ......................... godzin.

Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Tatr.

Zadanie 2. (0–3)
Poniższy utwór poetycki odnosi się do miejsc przedstawionych na mapie szczegółowej.

Kazimiera Alberti
Noc przy Morskim

Halny ścichł.
Granatowieje nieba kęs. [...]

Rybi Potok brylanty schował
Na dnie. A Mnich
Słucha, jak biją dzwony w naszej krwi.

Morskie − w ściśniętej gór obręczy −
Niby potworny pająk śpi.
Na Rysach miesiąc bursztynowy klęczy.
Ognisko − jak sardoniks1 − skrami rzuca, płonie.
Z Mięguszowieckich suchy, starty leci piarg2 [...].
Na podstawie: www.xemantic.com

1 Sardoniks − minerał charakteryzujący się białymi i brunatnoczerwonymi pasami.
2 Piarg − 1. usypisko gruzowe u podnóża stromej części stoku. 2. tu: okruchy skalne, zwietrzelina.

Zadanie 2.1.
Występowaniu wiatru wymienionego w pierwszej strofie utworu sprzyja obecność wyżu na południe od Tatr i niżu − na północ od tych gór.
Dokończ zdanie.
Do zmiany prędkości wiatru, której dotyczy fragment utworu, może przyczynić się
gradientu ciśnienia atmosferycznego, ponieważ powoduje on
Zadanie 2.2.
Utwór zawiera trzy nazwy gór położonych na południe od równoleżnika 49⁰12′N. Szczyty dwóch gór spośród podanych leżą na dziale wodnym, do którego sięga zlewnia Rybiego Potoku.

Podaj nazwę góry – spośród wymienionych w wierszu – której szczyt nie leży na dziale wodnym, wyznaczającym granicę zlewni Rybiego Potoku.

.........................
Zadanie 2.3.
Literami A–D oznaczono wybrane procesy. Trzy z nich występują na stokach góry, której dotyczy ostatni wers fragmentu utworu, i prowadzą do powstania stożków usypiskowych.

A. akumulacja
B. odpadanie
C. rozpuszczanie
D. wietrzenie fizyczne

Uporządkuj w chronologicznej kolejności procesy prowadzące do powstania stożków usypiskowych u podnóży Mięguszowieckich Szczytów. Podaj wybrane litery we właściwe miejsca.

Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Tatr.

Zadanie 3. (0–1)
Z miejsca, w którym rozpoczyna się żółty szlak pieszy (D3), wyznaczono azymut szczytów dwóch gór położonych w całości na obszarze Polski.
Uzupełnij tabelę. Podaj nazwy odpowiednich gór spośród podanych na mapie.

Lp.

Azymut

Nazwa góry

1.

180°


2.

270°


Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Tatr.

Zadanie 4. (0–2)
Poniższy przekrój geologiczny przebiega przez fragment Tatr przedstawiony na mapie szczegółowej.


Legenda:
7, 8 – głazy i rumosz skalny (plejstocen – holocen)
15, 16 – utwory polodowcowe (plejstocen)
53 – skały metamorficzne (karbon – kreda)
55, 56 – granitoidy (karbon)

Na podstawie: www.bazadata.pgi.gov.pl

Przedstaw dwie różnice w budowie geologicznej między obszarem, przez który poprowadzono przekrój geologiczny, a Tatrami Zachodnimi, położonymi poza obszarem mapy.
1. .........................
.........................
 2. .........................
.........................
Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej fragmentu Tatr.

Zadanie 5. (0–3)
Na fotografiach przedstawiono schronisko Chata pod Rysami (E5) i stosowany tam rodzaj transportu towarów.
Na podstawie: www.stavba.tzb-info.cz; www.skionline.pl

Podaj po dwie przyrodnicze i pozaprzyrodnicze różnice odnoszące się do warunków, w których są położone schronisko w Roztoce i Chata pod Rysami.

Różnice warunków przyrodniczych:
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................

Różnice warunków pozaprzyrodniczych:
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 6. (0–2)
Na rysunku przedstawiono wysokość Słońca podczas górowania w wybranym miejscu na Ziemi w dniu przesilenia zimowego.


Oblicz szerokość geograficzną miejsca, dla którego przedstawiono na rysunku wartość wysokości górowania Słońca w dniu 22 grudnia. 


Szerokość geograficzna: .........................
Zadanie 7. (0–2)
Na rysunku przedstawiono fazy Księżyca obserwowane z półkuli północnej w wybranych dniach marca w 2016 roku.


Na podstawie: www.iconspng.com

W marcu 2016 roku wystąpiło zaćmienie Słońca, które było widoczne m.in. w Azji Południowo-Wschodniej.

W którym dniu marca 2016 roku można było obserwować zaćmienie Słońca? Podaj odpowiednią datę oraz nazwę fazy Księżyca w tym dniu, a następnie wyjaśnij, uwzględniając wzajemne położenie Ziemi, Księżyca i Słońca, dlaczego tylko w tej fazie Księżyca występuje zaćmienie Słońca.

Data zaćmienia Słońca:.........................
Faza Księżyca: .........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................
Zadanie 8. (0–2)
Na fotografii A przedstawiono wulkan Mount St. Helens przed erupcją w 1980 roku, a na fotografii B – po tej erupcji.


Na podstawie: www.wikimedia.org; www.freethoughtblogs.com

Wyjaśnij, dlaczego podczas niektórych erupcji wulkanicznych dochodzi do takiej zmiany kształtu stożka wulkanicznego, jaką przedstawiono powyżej.
.........................
.........................
Zadanie 9. (0–2)
Na fotografiach oznaczonych literami A–C przedstawiono charakterystyczne krajobrazy wybranych obszarów w Polsce.


Na podstawie: www.wikipedia.pl; www.national-geographic.pl

Uzupełnij tabelę. We właściwych miejscach podaj nazwę odpowiedniej krainy geograficznej, wybraną spośród podanych poniżej, oraz numer procesu, który przyczynił się do ukształtowania krajobrazu przedstawionego na fotografii.

Krainy geograficzne: Bieszczady, Kotlina Biebrzańska, Pojezierze Kaszubskie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Sandomierska.

Procesy:
1. Akumulacja osadów rzecznych.
2. Krasowienie węglanowych skał mezozoicznych.
3. Erozja lodowcowa paleozoicznych skał magmowych i metamorficznych.
4. Działalność erozyjno-akumulacyjna podczas najmłodszego zlodowacenia.

Fotografia

Kraina geograficzna
(podaj nazwę)

Proces kształtujący krajobraz (podaj numer)

ABCZadanie 10. (0–3)
Na przekroju przedstawiono budowę geologiczną wybranego obszaru położonego w południowo-zachodniej Polsce.Legenda:
czwartorzęd: 7 – piaski, żwiry, muły
kambr – ordowik: 3 – granity, 4 – 6 gnejsy
proterozoik – ordowik: 1 – łupki łyszczykowe, 2 – łupki kwarcytowe

Na podstawie: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. Arkusz [...], 2005.
Zadanie 10.1.
Zaznacz poprawną informację o skałach występujących na obszarze, dla którego wykonano przekrój geologiczny.
Zadanie 10.2.
Na fotografii przedstawiono jedną ze skał występujących na obszarze, przez który poprowadzono przekrój geologiczny.Na podstawie: www.pig.pl

Podaj nazwę przedstawionej skały, a następnie wyjaśnij, jak dochodzi do jej powstawania. Nazwę skały wybierz spośród wymienionych w legendzie przekroju geologicznego.

Nazwa skały: .........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................
Zadanie 11. (0–3)
Na fotografii A przedstawiono chmury, które utworzyły się w troposferze, a na fotografii B – w stratosferze.

Na podstawie: www.pl.wikipedia.org
Zadanie 11.1.
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe określenia.
Chmury oznaczone literą A są typowym zjawiskiem atmosferycznym występującym na froncie
a ich charakterystyczną cechą jest
W miejscach położonych na tej samej szerokości geograficznej podstawa chmur oznaczonych literą B występuje zwykle
Zadanie 11.2.
Uzasadnij, dlaczego chmury w stratosferze tworzą się niewspółmiernie rzadziej od chmur w troposferze.
.........................
.........................
Zadanie 12. (0–2)
W tabeli przedstawiono średnią wartość usłonecznienia (w godzinach) w styczniu i w lipcu w wybranych stacjach meteorologicznych na Ziemi.

Stacja meteorologiczna

Usłonecznienie (w godzinach)

styczeń

lipiec

Barcelona (41°N; 2°E)

146

308


3

205


270

73


68

321


Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021, www.stat.gov.p

Usłonecznienie jest jednym ze składników klimatu obszarów, w których są położone stacje meteorologiczne, a jego wartość wynika z długości dnia i zachmurzenia.


W każdym stwierdzeniu wybierz nazwę odpowiedniej stacji meteorologicznej.
Usłonecznienie (w godzinach): styczeń - 3, lipiec - 205
Usłonecznienie (w godzinach): styczeń - 270, lipiec - 73
Usłonecznienie (w godzinach): styczeń - 68, lipiec - 321
Zadanie 13. (0–2)
Na mapie przedstawiono wartości absolutnej minimalnej temperatury powietrza (w ºC) w czterech stacjach meteorologicznych w Polsce, zarejestrowane w wybranym okresie.


Na podstawie: www.imgw.isok.gov.pl; www.d-maps.com
Zadanie 13.1.
Wyjaśnij, dlaczego pomiędzy Helem a Chojnicami występuje znaczna różnica w wartościach absolutnej minimalnej temperatury powietrza.
.........................
.........................
Zadanie 13.2.
Przyjmij, że podane na mapie wartości temperatury powietrza na Śnieżce i w Jeleniej Górze wystąpiły o tej samej godzinie podczas tej samej doby.

Czy podane na mapie wartości temperatury powietrza na Śnieżce i w Jeleniej Górze świadczą o wystąpieniu zjawiska inwersji termicznej? Uzasadnij odpowiedź.
.........................
.........................
Zadanie 14. (0–1)
Na wykresie przedstawiono zmiany wielkości średniego miesięcznego przepływu rzecznego zmierzonego w stacji hydrologicznej położonej w dolnym biegu wybranej rzeki w Afryce.


Na podstawie: www.sage.wisc.edu
Wybierz obszar, na którym płynie rzeka przedstawiona na wykresie.
Uzasadnij swój wybór.
.........................
.........................
Zadanie 15. (0–1)
Na mapie przedstawiono (w ‰) zasolenie wód powierzchniowych Morza Bałtyckiego.Na podstawie: www.chronbaltyk.pl

Przedstaw dwa uwarunkowania, które sprzyjają przedstawionym na mapie wartościom zasolenia Zatoki Botnickiej i Zatoki Fińskiej, a wynikają z ich położenia.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 16. (0–4)
Na mapie zaznaczono cztery obszary w Stanach Zjednoczonych różniące się warunkami przyrodniczymi dla rolnictwa i strukturą upraw.


Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2013.


Zadanie 16.1.
Podaj numer, którym oznaczono obszar o najlepszych warunkach dla zbóż o wysokich wymaganiach glebowych, oraz określ typ klimatu i typ formacji roślinnej, które sprzyjały wytworzeniu się tam żyznych gleb.

Numer obszaru: .........................
Typ klimatu i formacja roślinna:
......................... .........................
Zadanie 16.2.
Przy każdej roślinie uprawnej wybierz numer obszaru, dla którego jest ona najbardziej charakterystyczna.
Roślina uprawna: kukurydza,
Roślina uprawna: pszenica,
Roślina uprawna: ryż,
Zadanie 17. (0–2)
Na wykresach przedstawiono wartości współczynnika urodzeń oraz współczynnika zgonów charakterystyczne dla trzech wybranych faz przejścia demograficznego na świecie, oznaczonych literami A–C. Wykresy nie są ułożone chronologicznie.


Na podstawie: www.stat.gov.pl

W tabeli podano informacje o skutkach zmian przedstawionych na wykresach.

Uzupełnij tabelę. Podaj w każdym wierszu literę oznaczającą wykres, do którego odnosi się podana informacja.

Litery oznaczające wykresy mogą być wpisane do tabeli więcej niż jeden raz.

Informacja

Oznaczenie literowe

Zmniejszenie się wartości współczynnika zgonów jest główną przyczyną wzrostu wartości współczynnika przyrostu naturalnego do poziomu ponad 20.


Zmiany wartości współczynnika urodzeń oraz współczynnika zgonów przyczyniają się do spadku wartości przyrostu naturalnego poniżej 5.


Występuje zjawisko eksplozji demograficznej, a następnie - malejąca tendencja zmiany wartości współczynnika przyrostu naturalnego.


Przez pewien okres, pomimo bardzo wysokiej wartości współczynnika urodzeń, wartość przyrostu naturalnego nie przekracza 5.


Zadanie 18. (0–1)
Na wykresie przedstawiono strukturę wieku i płci ludności Polski w 2010 roku.Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, www.stat.gov.p

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
1. W grupie ludności 0–40 lat wartość współczynnika maskulinizacji była wyższa niż wartość współczynnika feminizacji.
2. Wraz ze wzrostem wieku ludności Polski wartość współczynnika feminizacji maleje.
Zadanie 19. (0–1)
Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie wieku i płci ludności, która zmieniła na stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski w 2017 roku na skutek migracji między miastami a wsią.Na podstawie: Rocznik Demograficzny 2018, www.stat.gov.pl

Podaj przyczynę salda migracji dla miast występującego w grupie wiekowej 0–19 lat, przedstawionego na wykresie.
.........................
.........................
Zadanie 20. (0–2)
Na mapie przedstawiono udział katolików w strukturze religijnej państw Europy w drugiej dekadzie XXI wieku.Na podstawie: www.portalstatystyczny.pl
Zadanie 20.1.
Oceń, czy poniższe informacje odnoszące się do struktury religijnej wybranych krajów Półwyspu Bałkańskiego są prawdziwe.
1. W strukturze religijnej Czarnogóry i Kosowa występuje przewaga wyznawców protestantyzmu.
2. W strukturze religijnej Grecji i Macedonii Północnej występuje przewaga wyznawców prawosławia.
Zadanie 20.2.
Wykaż związek struktury wyznaniowej krajów Półwyspu Iberyjskiego i obszaru Ameryki Łacińskiej.
.........................
.........................
Zadanie 21. (0–4)
Na mapie przedstawiono dla 2018 roku wartość wskaźnika waloryzacji warunków przyrodniczych dla rolnictwa w Polsce. Im warunki przyrodnicze dla rolnictwa są korzystniejsze, tym wartość tego wskaźnika jest wyższa.

 
Na podstawie: www.onw.iung.pulawy.pl
Zadanie 21.1.
Przedstaw trzy przyczyny zróżnicowania wartości wskaźnika waloryzacji warunków przyrodniczych dla rolnictwa między środkową a południową częścią województwa dolnośląskiego. Uwzględnij warunki glebowe i klimatyczne oraz warunki wynikające z ukształtowania powierzchni na obu obszarach.

Warunki glebowe:
.........................
.........................

Warunki klimatyczne:
.........................
.........................

Ukształtowanie powierzchni:
.........................
.........................
Zadanie 21.2.
W tabeli zawarto informacje o zasiewach podstawowych zbóż w Polsce w wybranych województwach.

Obszar

Powierzchnia zasiewów zbóż (w tys. ha)

Udział powierzchni zasiewów zbóż (w %)

pszenica

żyto

jęczmień

owies

pszenżyto

Polska

6200,7

40,5

14,6

15,7

8,0

21,2

1.

283,1

54,0

5,7

27,4

2,0

10,9

2.

295,5

29,8

25,9

6,0

15,4

22,9

3.

710,5

48,5

5,6

15,7

10,6

19,6


Na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2020, www.stat.gov.pl
Zachodzi związek między udziałem powierzchni zasiewów zbóż a warunkami przyrodniczymi, przedstawionymi na mapie.
Która z odpowiedzi zawiera poprawne przyporządkowanie województw do danych w tabeli?
Zadanie 22. (0–1)
Na reliefie pomiędzy literami X i Y przebiega wybrana forma fluwialna, charakteryzująca się dominacją użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Relief wykonano dla wybranego obszaru Polski.


Na podstawie: www.geoportal.gov.pl
Uzasadnij, odnosząc się do odpowiedniej cechy środowiska przyrodniczego obszaru zawartego pomiędzy literami X i Y, dlaczego na tym obszarze w strukturze użytków rolnych dominują użytki zielone.
.........................
.........................
Zadanie 23. (0–1)
W tabeli zamieszczono informacje o udziale zasiewów ziemniaków (w %) w powierzchni gruntów ornych wybranych województw Polski. Średnia wartość tego udziału dla Polski pod koniec drugiej dekady XXI w. wynosiła 2,8%.

Województwo

Udział powierzchni zasiewów ziemniaków (w % gruntów ornych)

łódzkie

4,6

małopolskie

7,4

podkarpackie

7,3

warmińsko-mazurskie

1,3

zachodniopomorskie

1,7


Na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2020, www.stat.gov.pl

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oraz własnej wiedzy sformułuj prawidłowość dotyczącą związku między rozmieszczeniem upraw ziemniaków a strukturą wielkościową gospodarstw w Polsce.

.........................
.........................
Zadanie 24. (0–1)
Skala likwidacji majątku przemysłowego stworzonego do 1989 roku była w Polsce większa niż w innych krajach transformacji (z wyjątkiem b. NRD). Po 1989 roku zlikwidowano w Polsce większość zakładów włókienniczych i odzieżowych zbudowanych w czasach PRL.

Na podstawie: Karpiński A. i inni, Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce, Warszawa 2013.

Zaznacz poprawną odpowiedź nawiązującą do zmian, jakie zaznaczyły się w polskim przemyśle po roku 1989, opisanych w powyższym tekście.
Zadanie 25. (0–1)
Na mapie przedstawiono wybrane ośrodki przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce.


Na podstawie: www.d-maps.com

Zasoby wody były jednym z czynników lokalizacji zakładów przemysłowych przedstawionych na mapie.

Wymień inny niż zasoby wody przyrodniczy czynnik lokalizacji zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce.
.........................
Zadanie 26. (0–1)
Wraz z rozwojem gospodarczym zmieniają się rola czynników lokalizacji oraz ich wpływ na rozmieszczenie i rozwój wielu działów przemysłu.

Wykaż, że postępujący rozwój technologiczny na świecie umożliwia tradycyjnie wodochłonnym zakładom przemysłowym mniejszą zależność od dużych zasobów słodkiej wody.
.........................
.........................
Zadanie 27. (0–1)
W tabeli przedstawiono dane z wybranych lat, dotyczące pięciu europejskich krajów różniących się poziomem rozwoju gospodarczego oraz przebiegiem deindustrializacji i reindustrializacji.

Kraj

PKB brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca (w tys. USD)

Dynamika produkcji przemysłowej ogółem (2010 r. = 100)

2000 r.

2010 r.

2019 r.

Niemcy

27,2

39,0

55,9

101,2

Węgry

11,9

21,7

34,0

131,2

1.

26,1

35,9

49,4

92,8

2.

19,5

27,9

30,9

93,3

3.

10,7

21,1

34,2

143,2


Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021, www.stat.gov.pl

W Polsce pod koniec drugiej dekady XXI wieku wskaźnik rozwoju gospodarczego osiągnął wyższą wartość niż w niektórych krajach „starej” Unii Europejskiej, do czego przyczyniła się m.in. reindustrializacja.
Która z odpowiedzi zawiera poprawne przyporządkowanie krajów do danych w tabeli? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 28. (0–2)
Województwo pomorskie było w 2020 roku jednym z województw w Polsce o najniższej wartości wskaźnika zasięgu ubóstwa.

Na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw 2021, www.stat.gov.pl

Podaj trzy cechy społeczno-gospodarcze województwa pomorskiego sprzyjające niskiej wartości tego wskaźnika.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
3. .........................
.........................
Zadanie 29. (0–2)
Na mapach fragmentu Gdańska i Zatoki Gdańskiej przedstawiono w dowolnej kolejności cztery rodzaje hałasu według źródeł jego pochodzenia: drogowy, lotniczy, kolejowy i przemysłowy. W czarnym prostokącie znajduje się stare centrum Gdańska. Hałas przedstawiono w decybelach zgodnie z poniższą legendą.Na podstawie: www.mag.bmt.com.pl
Zadanie 29.1.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.
1. Na mapie 1. przedstawiono hałas kolejowy, a na mapie 2. – drogowy.
2. Źródłami hałasu przedstawionego na mapie 3. są m.in. rafineria i stocznia.
Zadanie 29.2.
Czy lokalizacja obiektu emitującego hałas taka jak przedstawiona na mapie 4. jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju? Uzasadnij odpowiedź.
.........................
.........................
Zadanie 30. (0–3)
Na wykresie przedstawiono wartość wskaźnika Giniego w 1990 r. i w 2015 r. w trzech grupach krajów. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa dla danego kraju, tym większe występuje w nim zróżnicowanie dochodów.


Na podstawie: www.ourworldindata.org
Zadanie 30.1.
Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy zaznacz poprawny wniosek odnoszący się do wartości wskaźnika Giniego w przedstawionych krajach.
Zadanie 30.2.
Uzasadnij, dlaczego kraje UE przedstawione na wykresie różniły się w 2015 roku wartością wskaźnika Giniego od krajów Afryki. W odpowiedzi uwzględnij dwa uwarunkowania.
1. .........................
.........................
2. .........................
.........................
Zadanie 31. (0–2)
Na mapie przedstawiono zróżnicowanie państw świata w zakresie handlu ropą naftową (w tys. baryłek na dobę) w wybranym roku drugiej dekady XXI wieku.

Na podstawie: www.cia.gov; www.techpedia.pl
Zadanie 31.1.
W handlu międzynarodowym najpowszechniej używanymi środkami transportu ropy naftowej są tankowce oraz rurociągi.

Wybierz poprawną odpowiedź dotyczącą transportu ropy naftowej.
Dominującym środkiem transportu ropy naftowej z Ekwadoru do Stanów Zjednoczonych jest
Dominującym środkiem transportu ropy naftowej z Kazachstanu do Chin jest
Dominującym środkiem transportu ropy naftowej z Kuwejtu do Francji jest
Zadanie 31.2.
Uzasadnij na przykładzie grupy krajów – Algierii, Angoli i Nigerii – że zmiany cen ropy naftowej w handlu międzynarodowym mogą przyczynić się do zmian wartości PKB.
.........................
.........................

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności