Matura - opisy egzaminów

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - opis egzaminu i zasady oceniania

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z WOS może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy o społeczeństwie będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

• będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej oraz aby odwoływały się do różnorodnej tematyki (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),
• będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
• będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi
• będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte,
• będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych,
• będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
bony_dla_maturzystow_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Gdański - 12
Polityka Prywatności