Matura - opisy egzaminów

HISTORIA SZTUKI - opis egzaminu i zasady oceniania

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii sztuki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z historii sztuki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki będzie zawierał około 20 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

• będą dobrane w taki sposób, aby jak najlepiej reprezentowały wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej,
• będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi,
• będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie.

Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki będzie się składał z trzech części.


a) Część pierwsza polega na rozwiązaniu zadań zamkniętych i otwartych, które sprawdzają m.in. znajomość epok, stylów i kierunków, chronologii dziejów sztuki, wybitnych twórców i ich dzieł, środowisk artystycznych, funkcji dzieł, ikonografii i terminologii z dziedziny historii sztuki. W zadaniach są wykorzystywane różnorodne barwne materiały źródłowe, np. zdjęcia dzieł malarstwa, rzeźby i architektury, plany budowli i rysunki ornamentów.

b) Część druga polega na wykonaniu opisów i analiz, w tym porównawczych, dzieł oraz ich elementów z różnych dziedzin sztuki. Ta część egzaminu zawiera zadania otwarte, w których są wykorzystywane różnorodne barwne materiały źródłowe. Opisy i analizy przebiegają według określonych w zadaniu kategorii (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura). Te kategorie nie są stałe, ich dobór jest uzależniony od rodzaju i specyfiki wskazanych dzieł. Analizie mogą podlegać teksty, które dotyczą sztuki.

c) Część trzecia polega na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów, które mogą nawiązywać do analizowanych wcześniej dzieł lub dotyczyć innych zagadnień. Zdający powinien wykazać się – zgodnie z wybranym tematem – znajomością sztuki wskazanych epok, umiejętnością doboru przykładów artystów i dzieł oraz umiejętnością opisu i analizy dzieł i/lub twórczości artystów, postaw i zjawisk artystycznych. Tematy dają możliwość swobodnej wypowiedzi odzwierciedlającej też własne przemyślenia i poglądy.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura
Polityka Prywatności