Matura - opisy egzaminów

HISTORIA - opis egzaminu i zasady oceniania

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z historii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny z historii będzie zawierał około 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

• będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej;
• będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie;
• będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi;
• będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte;
• będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych;
• będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej;
• będą uwzględniać pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
misjaUJ_220_Cezary.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Oksana studentka kierunku Management w WSAiB
miniatura
Polityka Prywatności