Matura - opisy egzaminów

BIOLOGIA - opis egzaminu i zasady oceniania

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z biologii może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (w przypadku absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016). Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z biologii może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z zestawu tablic wspólnego dla trzech przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii i fizyki, oraz prostego kalkulatora.

Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie rozszerzonym

Arkusz będzie zawierał około 25 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym:

• będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, będą sprawdzały zarówno wiedzę, jak i rozmaite umiejętności zdającego;

• będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np.
- wyjaśniania procesów i zjawisk oraz zależności budowy i funkcjonowania organizmów od środowiska ich życia,
- przedstawiania związków przestrzennych między elementami układów żywych i związków czasowych, czyli sekwencji zdarzeń w różnych procesach biologicznych, a także związków między strukturą i funkcją na różnych poziomach organizacji życia,
- przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli, albo w jeszcze inny sposób, jak też ich porządkowania chronologicznego, przestrzennego, czy przyczynowo- skutkowego,
- wykazywania związku obecnej różnorodności życia z przebiegiem procesu ewolucji,
- analizy eksperymentu – sposobu jego planowania, przeprowadzania, stawianych hipotez i wniosków formułowanych na podstawie dołączonych wyników,
- prowadzenia rozumowania opartego na treściach biologicznych, w tym – objaśniania i krytycznej oceny podanych informacji, wyjaśniania związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy faktami, formułowania opinii i wniosków w związku z przedstawionymi w zadaniu informacjami, dobierania właściwych argumentów na poparcie swych stwierdzeń;

• będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi;

• będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną lub więcej z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie.
W arkuszu będą przeważały zadania otwarte;

• będą występowały pojedynczo, ale wiele zadań będzie zawierało po kilka poleceń odnoszących się do tego samego materiału źródłowego i będzie można uzyskać za nie po kilka punktów, a do ich rozwiązania niezbędna będzie umiejętność integrowania i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin biologii;

• będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, fotografii, rysunku, schematu, wykresu, diagramu, zestawu liczb (ujętych w tabeli lub podanych inaczej).

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura
Polityka Prywatności