aplikacja Matura google play app store

Zoofizjoterapeuta

Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające stan zdrowia psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego.
Zoofizjoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia. Zoofizjoterapeuta przeprowadza wywiad z opiekunem zwierzęcia, wykonuje badanie kliniczne dla potrzeb zoofizjoterapii, a następnie opracowuje indywidualny program usprawniania pacjenta.

Podejmuje decyzję o doborze metody fizjoterapeutycznej na podstawie informacji dotyczących leczenia uzyskanych od lekarza weterynarii, opiekuna i własnej oceny stanu pacjenta. Odpowiada za bezpieczeństwo zabiegów terapeutycznych oraz informuje opiekuna o przeciwwskazaniach do poszczególnych form terapii.

Przygotowuje pacjenta weterynaryjnego do zabiegów zoofizjoterapeutycznych wykonując: golenie sierści, odtłuszczanie skóry, przemywanie ran, zmianę opatrunków. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i masaże.
Monitoruje stan pacjentai dostosowuje program usprawniania do jego aktualnych potrzeb.

Przekazuje opiekunowi zalecenia i instrukcje dotyczące postępowania ze zwierzęciem w domu. Zoofizjoterapeuta prowadzi dokumentację kliniczną pacjenta weterynaryjnego. W razie potrzeby i na prośbę opiekuna zwierzęcia kontaktuje się z prowadzącym leczenie lekarzem weterynarii. W swojej pracy zoofizjoterapeuta musi kierować się dbałością o dobrostan zwierzęcia.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie wywiadu z opiekunem zwierzęcia;
  • badanie pacjenta weterynaryjnego;
  • opracowywanie indywidualnego programu usprawniania dostosowanego do jednostki chorobowej i stanu pacjenta weterynaryjnego;
  • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego;
  • wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego;
  • wykonywanie masażu u pacjenta weterynaryjnego;
  • przeprowadzanie ewaluacji programu usprawniania pacjenta weterynaryjnego;
  • przekazywanie zaleceń opiekunowi zwierzęcia i przeprowadzanie instruktażu dotyczącego postępowania ze zwierzęciem w domu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochroną ppoż., wymaganiami ergonomii oraz z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.


Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie zoofizjoterapeuty organizowane są przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego. Podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organizatora kursu. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wykształcenie średnie o dowolnym kierunku i ukończenie 18 roku życia. Po zaliczeniu kursu wskazane jest odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty. Dodatkowym atutem jest posiadanie kwalifikacji w zawodach pokrewnych, np.: 325401 Technik fizjoterapii; 324002 Technik weterynarii; 516407 Zoopsycholog lub 516405 Treser psów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności