aplikacja Matura google play app store

Zawodowy działacz organizacji politycznej

Podejmuje działania w ramach pełnionej funkcji w organizacji politycznej mające na celu uzyskanie poparcia społeczeństwa dla programu organizacji politycznej; zajmuje się określaniem, formułowaniem oraz realizacją polityki organizacji politycznej; kieruje wdrażaniem norm i zasad obowiązujących w organizacji politycznej oraz nadzoruje ich przestrzeganie przez członków organizacji; reprezentuje swoją organizację polityczną na zewnątrz i działa w jej imieniu.

Główne zadania:
 • określanie i formułowanie celów, polityki, programów, zasad i regulaminów organizacji politycznej;
 • pełnienie funkcji przedstawiciela organizacji politycznej, w tym reprezentowanie jej członków lub beneficjentów wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji zewnętrznych;
 • wykonywanie zadań określonych w statucie organizacji politycznej, w zależności od pełnionej funkcji: kierowanie pracą całej organizacji (przewodniczący, prezes itp.), bądź kierowanie jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład partii (na przykład: kołami, sekcjami itp.);
 • sprawowanie nadzoru nad strukturami regionalnymi organizacji politycznej;
 • podejmowanie działań prowadzących do udziału przedstawicieli organizacji politycznej w organach władzy państwowej, samorządu terytorialnego i gospodarczego, w innych instancjach publicznych oraz w organizacjach społecznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych itp.;
 • planowanie i organizowanie kampanii wyborczych;
 • publiczne prezentowanie opinii i działań organizacji politycznej, szerzenie wiedzy o założeniach ideologicznych i programie organizacji politycznej oraz publiczne wypowiadanie się w sprawach ważnych z punktu widzenia partii, jej członków lub beneficjentów;
 • organizowanie i sprawowanie patronatu nad uroczystościami okolicznościowymi, koncertami, festynami, demonstracjami, spotkaniami, wiecami, masówkami itp. oraz innymi działaniami związanymi z działalnością organizacji politycznej mającymi na celu promowanie działania organizacji politycznej i pozyskiwanie nowych członków lub sympatyków;
 • kontaktowanie się z interesantami, członkami partii, przedstawicielami władz i instytucji (w ramach interwencji i negocjacji), czy też dużymi grupami ludzi na imprezach masowych i różnego rodzaju spotkaniach;
 • branie udziału w oficjalnych wydarzeniach organizacji politycznej (posiedzenia władz organizacji, zjazdy, kongresy, konferencje, otwarte spotkania itp.);
 • pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji politycznej (na przykład: w formie składek członkowskich, dotacji, darowizn itp.) oraz poszukiwanie sponsorów;
 • poszukiwanie wsparcia organizacyjnego i prawnego dla działań podejmowanych przez organizację polityczną w instytucjach państwowych, związkowych, stowarzyszeniach i organizacjach profesjonalnych, wśród organizacji pracodawców, przedsiębiorstw, określonych grup społecznych itp.;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji politycznej;
 • planowanie, koordynowanie i dokonywanie oceny działalności organizacji politycznej;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji dla władz organizacji politycznej oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji przewodniczącego organizacji politycznej; kandydowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego, sejmu, senatu i parlamentu europejskiego; kontrolowanie i ocenianie pracy podległych pracowników organizacji politycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności