aplikacja Matura google play app store

Zarządca nieruchomości

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządca nieruchomości utrzymuje nieruchomość w dobrym stanie technicznym, zapewnia obsługę formalno-prawną oraz ekonomiczno-finansową nieruchomości.
Zarządca nieruchomości, na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, na bieżąco zarządza powierzoną nieruchomością. Utrzymuje obiekt w stanie zgodnym z przepisami i zasadami Prawa budowlanego oraz racjonalnej gospodarki energetycznej. Podejmuje decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji, zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zadania zawodowe realizuje osobiście lub deleguje wykonywanie ich części na pracowników mu podległych, a w szczególności na administratorów nieruchomości.

Główne zadania:
  • przyjmowanie nieruchomości do zarządzania;
  • przygotowywanie planów gospodarczych i finansowych;
  • nadzorowanie i wykonywanie dokumentacji finansowo-księgowych;
  • zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom nieruchomości;
  • kontrolowanie realizacji umów dotyczących zarządzanej nieruchomości;
  • zlecanie niezbędnych remontów zgodnie z decyzją właścicieli;
  • rozliczanie zużycia mediów;
  • przeprowadzanie windykacji należności;
  • tworzenie koncepcji wynajmu i struktury najemców;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii.


Zarządcą nieruchomości może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie. Wskazane jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami (nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe z programem zawierającym wymogi przewidziane w programie studiów podyplomowych). Zarządca nieruchomości powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. Zarządca powinien znać i stosować przepisy z zakresu ratownictwa medycznego i obrony cywilnej. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności