aplikacja Matura google play app store

Zarządca energii

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządca energii identyfikuje, analizuje, planuje, optymalizuje i monitoruje wskaźniki wykorzystania zasobów energetycznych.
Zarządca energii jest zawodem inżynierskim wykonywanym w sferze zarządzania wykorzystaniem zasobów energetycznych organizacji. Zawód zarządca energii występuje w każdej formie organizacji publicznej lub prywatnej, będącej odbiorcą końcowym energii. Praca zarządcy energii jest działalnością o charakterze menedżerskim, ekspercko-doradczym; polega na tworzeniu i doskonaleniu systemu zarządzania energią w organizacji w celu poprawy jej efektywności energetycznej. Zarządca energii identyfikuje zasoby energetyczne wytwarzane, przesyłane, dystrybuowane i zużywane w organizacji; wyznacza kierunki polityki energetycznej organizacji okresowo ustanawiając cele, zadania i programy. Zadania poprawy efektywności energetycznej realizuje zgodnie z obowiązującym prawem, dotyczącym ograniczenia wpływu planowanych działań na środowisko naturalne. Wykonuje lub nadzoruje wykonanie audytu efektywności energetycznej. Wskazuje możliwości wykorzystania systemów wsparcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Współtworzy system doskonalenia świadomości i zachowań pracowników organizacji i jej otoczenia. Dokonuje analizy porównawczej sytuacji rynkowej w zakresie dostaw, zużycia i produkcji energii i wskazuje optymalne rozwiązania.

Główne zadania:
  • wykonanie inwentaryzacji energetycznej w organizacji celem określenia zużycia i strat energii;
  • wykonanie lub organizowanie przeprowadzenia niezbędnych pomiarów charakterystycznych parametrów energetycznych w zaplanowanych okresach;
  • opracowanie planów działania poprawy efektywności energetycznej organizacji;
  • wdrożenie zatwierdzonych działań poprawy efektywności energetycznej organizacji;
  • ocenianie osiągniętych efektów energetycznych również w kontekście finansowym i środowiskowym organizacji;
  • opracowanie planów działań korygujących i naprawczych w celu poprawy efektywności energetycznej organizacji;
  • podnoszenie świadomości organizacji i jej otoczenia w celu zwiększenia poszanowania energii i ochrony środowiska;
  • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska.


Do podjęcia pracy w zawodzie zarządca energią preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunkach np.: mechaniczno-energetyczny; budownictwo; architektura; inżynieria środowiska; inżynieria sanitarna i wodna; elektroenergetyka i elektrotechnika; ochrona środowiska; ciepłownictwo i ogrzewnictwo lub inne pokrewne związane z problemami gospodarowania energią. Do wykonywania zawodu konieczne jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Wymagana jest umiejętność pracy z komputerem w stopniu zaawansowanym oraz znajomość słownictwa obcojęzycznego, w tym branżowego. Każdorazowo, w przypadku obsługi urządzeń i instalacji oraz specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej sterującej, diagnostycznej, przyrządów pomiarowych, kalibrujących i testujących, wymagane są udokumentowane szkolenia specjalistyczne związane ze stanowiskiem pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności