aplikacja Matura google play app store

Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje interesantów i udziela informacji w zakresie udzielania pozwoleń na budowę; przyjmuje wnioski i wymagane dokumenty od osób i instytucji wnioskujących o udzielenie pozwolenia na budowę; dokonuje analizy wniosków i dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym; wydaje pozwolenia na budowę.

Główne zadania:
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji na temat warunków uzyskania pozwolenia na budowę;
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do udzielenia pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie zgodności wysokości wniesionych opłat skarbowych
  z wymaganymi przepisami;
 • ocenianie złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami budowlanymi, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pod kątem możliwości wydania pozwolenia na budowę zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie wezwań do uzupełnienia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę w przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentach, przyjmowanie
  i rozpatrywanie korekt do złożonych wniosków;
 • przygotowywanie projektu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę;
 • przekazywanie wnioskodawcy pozwolenia na budowę lub przekazywanie wnioskodawcy decyzji odmownych na udzielenie pozwolenia na budowę;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków klientów;
 • dokonywanie właściwych zmian i aktualizacji wydawanych pozwoleń na budowę;
 • obsługiwanie komputerowych systemów rejestracji wniosków i ewidencji pozwoleń na budowę;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, planowania
  i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przeciwpożarowej.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku urzędu na zewnątrz; rozwój kompetencji własnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności