aplikacja Matura google play app store

Urzędnik do spraw imigracji

wybrane grupy: zawody ogólne

Przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu w Polsce lub wnioski o nadanie statusu uchodźcy; wszczyna procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców; organizuje dla nich pomoc w celu adaptacji do nowych warunków życia.

Główne zadania:
- przyjmowanie dokumentów i wniosków od cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu w Polsce lub nadanie statusu uchodźcy;
- sprawdzanie wiarygodności podawanych we wnioskach informacji: przeprowadzanie wywiadów i rozmów z aplikantami (osobami pragnącymi zalegalizować pobyt lub uzyskać status uchodźcy) oraz instytucjami w kraju i za granicą;
- podjęcie (wszczęcie) procedury legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce lub nadania mu statusu uchodźcy;
- sprawdzanie możliwości podjęcia przez kierownika urzędu decyzji na podstawie obowiązujących aktów prawnych;
- reprezentowanie, w uzgodnieniu z kierownikiem, urzędu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach zaskarżających decyzje urzędu;
- opracowywanie programów integracyjnych i adaptacyjnych dla uchodźców;
- udzielanie uchodźcom pomocy finansowej, mieszkaniowej, medycznej i edukacyjnej;
- organizowanie spotkań, seminariów i konferencji dla organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów terenowej administracji państwowej dotyczących procedury legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, nadawania im statusu uchodźcy, świadczenia pomocy itp.;
- obsługiwanie komputerowych systemów rejestracji wniosków cudzoziemców;
- konsultowanie się z innymi urzędami i ambasadami polskimi w krajach poprzedniego pobytu aplikanta, z organizacjami humanitarnymi i innymi instytucjami w kraju lub za granicą.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności