aplikacja Matura google play app store

Terapeuta środowiskowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Terapeuta środowiskowy zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi wielostronną pomoc terapeutyczną w ich środowisku społecznym.
Terapeuta środowiskowy jest zawodem o charakterze usługowym (opiekuńczym). Celem pracy terapeuty środowiskowego jest udzielanie wsparcia i terapii pacjentowi/podopiecznemu, jego rodzinie oraz społeczności lokalnej. Świadczy on czynną opiekę wobec pacjentów/podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi w ramach środowiskowych form opieki. Nawiązuje kontakt z pacjentem/podopiecznym oraz rozpoznaje jego potrzeby i możliwości, planuje działania terapeutyczne oraz opracowuje indywidualny i społeczny plan wsparcia, podejmuje interwencje środowiskowe, realizuje działania terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i społecznym dotyczące pacjentów/podopiecznych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Terapeuta środowiskowy realizuje zadania poprzez oddziaływania indywidualne, a także współpracując z wielospecjalistycznym zespołem terapeutycznym. Koordynuje działania w zakresie współpracy instytucjonalnej oraz podejmuje działania interwencyjne w środowisku pacjenta/podopiecznego. Współpracuje z innymi pracownikami medycznymi, pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia, rehabilitacji społecznej i zawodowej, jednostkami związanymi z zatrudnianiem. Prowadzi dokumentację pracy z pacjentem/podopiecznym. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • ustalanie zasad kontaktowania się z pacjentem/podopiecznym;
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego;
 • planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia;
 • powadzenie treningów umiejętności społecznych;
 • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach związanych z chorobą;
 • prowadzenie interwencji środowiskowych;
 • podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym;
 • wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • pozyskiwanie informacji o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.


Zawód terapeuty środowiskowego wykonują osoby z wykształceniem średnim, które ukończyły szkolenie z zakresu terapii środowiskowej. Terapeuta środowiskowy w wyniku procesu kształcenia powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii, psychiatrii, geriatrii, podstawowych technik psychoterapeutycznych, patologii z klinicznym zarysem schorzeń i innych niezbędnych do pracy w zawodzie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności