aplikacja Matura google play app store

Teolog

Zajmuje się systematycznym studium wiedzy teologicznej w wymiarze historycznym, dogmatycznym i praktycznym z następujących dziedzin teologii: dogmatyka, biblistyka, teologia moralna, teologia fundamentalna, teologia pastoralna, teologia ekumeniczna, teologia duchowości, liturgika, katechetyka, misjologia i inne; podejmuje się przybliżania treści w aspekcie zbawczym oraz krytycznej refleksji nad tymi treściami, dostarcza w ogólnym znaczeniu wiedzy teoretycznej, biblijnej i historycznej oraz praktycznej; bada i analizuje rozwój wyżej wymienionych doktryn.

Główne zadania:
  • badanie i analizowanie zagadnień szczegółowych określonej dziedziny teologicznej;
  • wyjaśnianie zagadnień związanych ze światem duchowym i jego Stwórcą, rozumieniem wzajemnych relacji Bóg i człowiek oraz pojęć i problemów z tym związanych;
  • badanie Biblii oraz tradycji teologicznej i tematów z tym związanych;
  • badanie źródeł wiary, ustalanie i wartościowanie prawd wiary i moralności, zbieranie w sposób systematyczny faktów dotyczących historycznego rozwoju Kościoła;
  • analizowanie teorii i poglądów teologów oraz stanowisk poszczególnych przedstawicieli dyscyplin teologicznych i zawartych w nich tendencji;
  • omawianie w sposób analityczno-syntetyczny koncepcji różnych kierunków teologii oraz teorii znaczących jej przedstawicieli;
  • odkrywanie i precyzowanie nowych punktów widzenia oraz uświadamianie założeń i konsekwencji wynikających z badanych poglądów;
  • podejmowanie prób tworzenia syntetycznego poglądu na świat i miejsce człowieka w świecie z punktu widzenia teologii, wykorzystując wyniki nauk szczegółowych filozofii, psychologii, socjologii, archeologii i historii biblijnej;
  • precyzowanie pojęć i formułowanie ich za pomocą ogólnych hipotez czy koncepcji filozoficznych;
  • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyką społeczną.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej; uprawianie publicystyki naukowej i popularnonaukowej; opracowywanie ekspertyz naukowych, różnego rodzaju publikacji naukowych, badawczych, przeglądowych, monografii, referatów i materiałów informacyjnych z zakresu zagadnień teologicznych; uczestniczenie w działalności różnych organizacji o charakterze religijnym i świeckim.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności