aplikacja Matura google play app store

Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, a w szczególności: monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska.

Główne zadania:
- prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków;
- monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie;
- określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka;
- oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby;
- określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów;
- wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych;
- badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń;
- sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi;
- obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
- przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej;
- posługiwanie się techniką komputerową;normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad;
- wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
- przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności