aplikacja Matura google play app store

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Chroni życie i zdrowie powierzonych osób oraz ich mienia; zapewnia porządek wewnątrz obiektów, w których odbywają się imprezy masowe; bierze udział w konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych cennych przedmiotów.

Główne zadania:
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie powstawaniu zagrożeń w celu zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia poprzez chronienie przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego;
 • stosowanie obowiązującego trybu działania pracowników ochrony wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów oraz przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów;
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz technik samoobrony
  i interwencji;
 • stosowanie metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia, takich jak systemy alarmowe, telewizja przemysłowa itp.;
 • sporządzanie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających ochronie;
 • zapobieganie wstępowi osób nieuprawnionych na teren chroniony;
 • patrolowanie nadzorowanego obiektu lub obszaru oraz organizowanie ewakuacji znajdujących się w nim osób w przypadku zagrożenia;
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych;
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowanie ewakuacji w przypadkach zagrożenia, powiadamianie właściwych służb wewnętrznych oraz zewnętrznych, takich jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe itp. – w razie konieczności ich interwencji;
 • organizowanie współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami samorządowymi;
 • zabezpieczanie miejsca zdarzenia;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych pracowników ochrony;
 • prowadzenie dokumentacji wewnętrznych służb ochrony i uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia; organizowanie i kierowanie pracą zespołami pracowników ochrony fizycznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności