aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik lotniczy

Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.

Główne zadania:
dokonywanie szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia pod względem koniecznego zakresu napraw; sporządzanie i podpisywanie protokołów z tych weryfikacji;
osobiste wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania napraw, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów, posiadających ważne dokumenty albo atesty;
wykonywanie lub nadzorowanie demontażu statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie, wykonywanie lub nadzorowanie montażu ostatecznego po naprawie;
nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej kolejnych operacji technologicznych, wykonanych przez siebie lub pod swym nadzorem, pod względem zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczną, potwierdzanie zastosowania właściwych części i materiałów oraz potwierdzanie całości wykonanych napraw;
poświadczanie wykonania obsługi okresowej, bieżącej, doraźnej oraz bieżących napraw, łącznie z poświadczaniem bieżącej zdatności do lotu statku powietrznego, jego zespołów i wyposażenia lotniczego;
przestrzeganie terminów ważności świadectw sprawności technicznej statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia, a także innych dokumentów zezwalających na ich użytkowanie;
zapewnianie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego podczas wykonywanych lub nadzorowanych przez siebie prac;
współdziałanie w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem napraw z właściwym organem państwowego lotniczego nadzoru technicznego.

Zadania dodatkowe:
po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia nadzorowanie praktyk kandydatów na mechaników napraw lub pełnienie obowiązków szefa grupy naprawczej albo warsztatu (laboratorium) naprawczego zawężonej specjalizacji; po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia nadzorowanie praktyk kandydatów na mechaników lotniczych obsługi lub pełnienie obowiązków szefa technicznego grupy lotniczej, grupy obsługi specjalistycznej czy warsztatu (laboratorium) specjalistycznego; pełnienie obowiązków koordynatora napraw dokonywanych w różnych warsztatach zawężonej specjalizacji, w zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności