aplikacja Matura google play app store

Urzędnik do spraw licencji

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o licencję (koncesję); dokonuje ich analizy pod względem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych, pozwalających na przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej.

Główne zadania:
- przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych, niezbędnych do uzyskania licencji (koncesji);
- przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania licencji (koncesji);
- sprawdzanie zgodności wysokości wniesionych opłat skarbowych z wymaganymi;
- ocena całokształtu złożonych dokumentów pod kątem możliwości wydania licencji (koncesji);
- przygotowywanie projektu decyzji w sprawie licencji (koncesji);
- wydawanie lub przesyłanie licencji (koncesji) wnioskodawcy;
- ustalanie i wyegzekwowanie dokonania opłaty skarbowej za wydaną licencję (koncesję);
- przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań, a także skarg i wniosków;
- dokonywanie właściwych zmian i aktualizacji wydanych licencji (koncesji);
- prowadzenie aktualnej ewidencji wydanych licencji (koncesji).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności