aplikacja Matura google play app store

Zawodowy działacz organizacji zawodowej

Reprezentuje członków organizacji zawodowej wobec władz państwowych i samorządowych, pracodawców i instytucji zewnętrznych; inicjuje działalność naukową i popularyzatorską we wszystkich dziedzinach związanych z obszarem działalności organizacji; wspiera procesy doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania etyki zawodowej członków organizacji; działa na rzecz integrowania środowiska zawodowego i tworzenie koleżeńskich więzi członków organizacji; rozwija kontakty i współpracę z krajowymi, zagranicznym i międzynarodowymi organizacjami zawodowymi; prowadzi działania na rzecz ochrony zawodu i interesów członków organizacji.

Główne zadania:
 • określanie i formułowanie celów, polityki, zasad i przepisów organizacji zawodowej;
 • pełnienie funkcji przedstawiciela organizacji zawodowej, w tym reprezentowanie jej członków wobec władz państwowych i samorządowych, pracodawców oraz instytucji zewnętrznych;
 • wykonywanie zadań określonych w statucie organizacji zawodowej, w zależności od pełnionej funkcji: kierowanie pracą całej organizacji (przewodniczący, prezes itp.), bądź jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład organizacji (na przykład: oddziałami terenowymi, sekcjami itp.);
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji zawodowej;
 • monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dotyczących zrzeszonej w organizacji grupy zawodowej;
 • współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami (naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi), w zakresie zadań statutowych organizacji zawodowej;
 • wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej;
 • wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii w danej dziedzinie działalności;
 • podejmowanie działań mających na celu doskonalenie zakresu, treści programów i metod nauczania w danej dziedzinie działalności;
 • poszukiwanie wsparcia organizacyjnego i prawnego dla działań podejmowanych przez organizację zawodową w instytucjach państwowych, związkowych, stowarzyszeniach i organizacjach, wśród organizacji pracodawców, przedsiębiorstw, określonych grup społecznych itp.;
 • organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek i poradnictwa z zakresu prowadzonej działalności dla członków organizacji zawodowej;
 • organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej członków organizacji zawodowej;
 • podejmowanie działań prawnych w przypadkach naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków organizacji;
 • publiczne prezentowanie opinii i działań organizacji zawodowej;
 • branie udziału w oficjalnych wydarzeniach, posiedzeniach zarządów, negocjacjach, kongresach, konferencjach, otwartych spotkaniach, forach itp.;
 • pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji związkowej (na przykład: w formie składek członkowskich, dotacji celowych, darowizn itp.) oraz poszukiwanie sponsorów;
 • planowanie, koordynowanie i dokonywanie oceny działalności oraz wyników organizacji zawodowej;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji z działalności organizacji zawodowej dla władz organizacji oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji przewodniczącego organizacji zawodowej; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów oraz nadawanie uprawnień zawodowych; kontrolowanie i ocenianie pracy podległych pracowników organizacji zawodowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności