aplikacja Matura google play app store

Technik górnictwa odkrywkowego

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, piasków oraz w zakładach spoiw budowlanych, materiałów ceramicznych, przemysłu hutniczego i chemicznego i innych, zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Główne zadania:
- organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej;
- kierowanie w kopalniach odkrywkowych procesem eksploatacyjnym surowców skalnych, węgla brunatnego, kruszyw mineralnych, przeróbki i obróbki skał oraz procesami technologicznymi produkcji gipsu, cementu portlandzkiego, wapna oraz wzbogacania kruszyw, zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi;
- kwalifikowanie wydobytego i przerobionego złoża;
- sporządzanie protokołów produkcyjnych wydobycia surowców oraz przeróbki i obróbki skał;
- kierowanie pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót górniczych;
- kontrolowanie stanu technicznego powierzonych maszyn i urządzeń górniczych, przeróbczych i obróbczych;
- kontrolowanie stosowania przepisów dozoru technicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska naturalnego podczas użytkowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w procesach wydobycia i przeróbki surowców mineralnych;
- ocenianie i przeciwdziałanie zagrożeniom górniczym wynikającym z prowadzonej działalności górniczej;
- projektowanie, przygotowywanie i bezpieczne wykonywanie prac z zastosowaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
- racjonalne gospodarowanie eksploatowanym złożem;
- zaopatrywanie kopalni odkrywkowej w sprzęt, narzędzia i materiały;
- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zużytych materiałów, surowców, godzin pracy pracowników i urządzeń;
- użytkowanie urządzeń komputerowych do wspomagania projektowania procesów produkcyjnych, aktualizacji map górniczych, eksploatacji środków trwałych, sporządzania statystyk;
- określanie norm, zakresu czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie prac z zastosowaniem materiałów wybuchowych i metod techniki strzelniczej poza górnictwem; - wykonywanie prac pomocniczych w jednostkach projektowych górnictwa odkrywkowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności