aplikacja Matura google play app store

Technik gospodarki odpadami

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Bada stan środowiska; monitoruje poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planuje i prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami; planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Główne zadania:
 • określanie aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska powstałych na skutek działalności człowieka;
 • przeprowadzanie standardowych badań chemicznych i mikrobiologicznych w zakresie ochrony środowiska;
 • oznaczanie parametrów i wykonywanie pomiarów zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i drgań mechanicznych oraz stopnia zanieczyszczenia gleby i określanie ich zgodności z normami;
 • badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń, w tym: określanie zgodności z normami efektów oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów;
 • sporządzanie bilansów wodno-ściekowych zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami;
 • obsługiwanie aparatury pomiarowej oraz urządzeń stosowanych w ochronie środowiska;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • przygotowywanie map oraz schematów ideowych;
 • branie udziału w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniających zasoby przyrody;
 • posługiwanie się aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska;
 • branie udziału w prowadzeniu procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego;
 • podejmowanie działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych;
 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym;
 • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie kampanii społecznych na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych; kierowanie małym zespołem pracowniczym; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności