aplikacja Matura google play app store

Technik hodowca zwierząt

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje i nadzoruje hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich (bydło, konie, trzoda chlewna, owce, drób) w grupach gatunkowych lub na zasadzie chowu mieszanego oraz uczestniczy w badaniach naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt.

Główne zadania:
wybór rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich;
zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz oraz ich przechowywania i zadawania;
zapewnianie właściwych warunków przebywania zwierząt w pomieszczeniach, dbanie o czystość pomieszczeń oraz usuwanie obornika;
nadzorowanie właściwego do wieku użytkowania i żywienia zwierząt;
znakowanie i kontrolowanie przyrostów (ważenie);
ocenianie kondycji zwierząt, ich zachowań i rozwoju, zgodnie ze standardami;
utrzymywanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń i sprzętów (gnojowniki, wagi, przenośniki transportowe itp.);
rozdysponowywanie produktów chowu i hodowli (sztuk żywych, mleka, jaj, obornika itp.);
obliczanie efektów prowadzonego chowu czy hodowli;
prowadzenie dokumentacji hodowlanej;
przygotowywanie matek do porodu i odbiór potomstwa;
przygotowywanie pomieszczeń dla młodych zwierząt i matek karmiących;
uczestniczenie i pomoc w przeprowadzaniu doświadczeń, obserwacji pokazów itp., organizowanych przez specjalistów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności