aplikacja Matura google play app store

Technik elektronik

Instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Główne zadania:
- czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;
- interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
- posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych;
- posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
- montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;
- wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
- dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych;
- diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu;
- posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną;
- projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych;
- projektowanie, wykonywanie i uruchamianie prostych układów mikroprocesorowych;
- przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych;
- sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie;
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Zadania dodatkowe:
- tworzenie prostego oprogramowania dla układów mikroprocesorowych; -prowadzenie zakładu serwisowego dla urządzeń elektronicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności