aplikacja Matura google play app store

Technik eksploatacji portów i terminali

Zajmuje się organizowaniem prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem ze środków transportu bliskiego na środki transportu dalekiego zasięgu; nadzoruje prace i obsługę urządzeń przeładunkowych w portach morskich oraz rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych czy lotniczych; organizuje prace związane ze składowaniem towarów; dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal; obsługuje podróżnych przemieszczających się różnymi środkami transportu lądowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego; rezerwuje odpowiednie bilety oraz opracowuje plan podróży w zależności od potrzeb i wymagań klientów.

Główne zadania:
 • określanie właściwości towarów i ładunków w celu dobrania poprawnej metody transportu oraz dobieranie środków transportu bliskiego do przeładunku towarów;
 • planowanie pracy związanej z przeładunkiem i magazynowaniem towarów,
  w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych i żywych zwierząt;
 • planowanie rozmieszczenia ładunków w środkach transportu dalekiego;
 • organizowanie obsługi środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;
 • obliczanie wielkości powierzchni magazynowej oraz określenie miejsca składowania towarów;
 • obsługiwanie regałów magazynowych niskiego i wysokiego składowania oraz obsługiwanie automatycznych systemów składowania i określania towarów;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji magazynów;
 • powadzenie racjonalnej gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • planowanie obsługi podróżnych w terminalach pasażerskich oraz sporządzanie dokumentacji związanej z planowaniem obsługi podróżnych;
 • przygotowywanie oferty usług dla podróżnych;
 • udzielanie informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
 • obsługiwanie pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także
  w sytuacjach kryzysowych;
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego za pomocą przeprowadzanych okresowo przeglądów i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego;
 • organizowanie obsługi technicznej i napraw środków transportu bliskiego
  w portach i terminalach;
 • obliczanie kosztów przeładunku i operacji magazynowych oraz przygotowanie rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych;
 • sporządzanie ofert handlowych na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
 • udzielanie klientom informacji na temat usług świadczonych w portach
  i terminalach;
 • posługiwanie się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz wykorzystywanie technologii informatycznych w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności