aplikacja Matura google play app store

Technik dróg i mostów kolejowych

Opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnia ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami i złączkami.

Główne zadania:
- posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót na drogach i mostach kolejowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków budowlanych;
- projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami;
- wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne toru kolejowego, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami;
- kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej;
- dobieranie, montowanie i rozmontowywanie urządzeń linii kolejowych, stanowiących wyposażenie w przypadku awarii bądź remontów mostów o małej rozpiętości;
- współpraca z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń;
- wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badań laboratoryjnych materiałów drogowych;
- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określanie właściwości gruntów i ich zastosowania;
- opracowywanie projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy;
- kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na terenie obiektu, organizowanie przebiegu prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej;
- ustalanie metod realizacji robót, dokonywanie podziału zadań dla zespołów roboczych i kierowanie przebiegiem robót;
- przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót budowlano-montażowych;
- wykonywanie kalkulacji robót i sporządzanie kosztorysów prac;
- organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie współpracy z dużymi jednostkami przemysłowymi, mającymi własne bocznice lub linie kolejowe; - prowadzenie prac w jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze); - wykonywanie pracy w zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności