aplikacja Matura google play app store

Technik drogownictwa

Samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym sporządza projekty ulic, dróg i mostów o charakterze lokalnym, planuje ich odwodnienia i układ zieleni; prowadzi rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, odwodnień i zazieleń; sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

Główne zadania:
- posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych;
- planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym;
- opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów;
- planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych;
- nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych;
- planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg;
- prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg;
- wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg;
- kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg;
- wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg oraz badań laboratoryjnych materiałów drogowych;
- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych, określanie właściwości gruntów i ich zastosowania;
- opracowywanie projektów organizacji budowy dróg oraz zagospodarowania placu budowy;
- kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na drodze, organizowanie przebiegu prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej;
- ustalanie metod realizacji robót drogowych, dokonywanie podziału zadań dla zespołów roboczych i kierowanie przebiegiem robót;
- wykonywanie kalkulacji robót i sporządzanie kosztorysów prac;
- organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji; - wykonywanie prac w administracji specjalistycznej (drogowej), rolniczej lub w zarządach (komunikacji gmin i miast); - kierowanie zespołami państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi, monitorującymi i naprawiającymi na bieżąco uszkodzenia dróg i chodników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności