aplikacja Matura google play app store

Technik budownictwa okrętowego

Uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa okrętowego; opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażania i remontu statku; dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego; obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych; nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu; kontroluje przestrzeganie przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku.

Główne zadania:
- czytanie rysunku technicznego i rysunków elementów kadłuba i wyposażenia okrętowego oraz wykonywanie rysunków i obliczeń z wykorzystaniem techniki komputerowej;
- projektowanie procesów technologicznych budowy i remontu kadłuba oraz wyposażenia okrętowego, sporządzanie dokumentacji technicznej i czytanie dokumentacji techniczno-technologicznej;
- wykonywanie badań wytrzymałościowych i strukturalnych materiałów konstrukcyjnych oraz posługiwanie się narzędziami i sprzętem stosowanym w budownictwie okrętowym;
- trasowanie linii bazowych, kontrolnych i obrysów w produkcji kadłubowej oraz wykonywanie rozwinięć konstrukcji kadłuba;
- organizowanie i nadzorowanie prac montażowych, remontowych i konserwacyjnych elementów konstrukcji kadłuba, elementów wyposażenia kadłubowego i maszynowego oraz rurociągów okrętowych;
- obsługiwanie maszyn i urządzeń oraz nadzorowanie ich pracy podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych;
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu;
- kontrolowanie przestrzegania przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku;
- sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej i inwentaryzacyjnej kadłuba i wyposażenia technicznego oraz kalkulacji kosztów produkcji i remontu statku;
- wykonywanie pomiarów kontrolnych konstrukcji kadłuba i części maszynowych oraz kontrolowanie zgodności wykonania elementów i podzespołów z dokumentacją techniczną;
- organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie prac operatora komputerowych programów CAD-CAM; - wykonywanie prac trasera maszynowego i kadłubowego z wykorzystaniem technik numerycznych; - pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności