aplikacja Matura google play app store

Technik archiwista

Gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt.

Główne zadania:
 • nadzorowanie materiałów archiwalnych w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt;
 • prowadzenie archiwów zakładowych;
 • porządkowanie zespołu archiwalnego (segregowanie archiwów wg serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych);
 • inwentaryzowanie zespołu archiwalnego (spisywanie uporządkowanych jednostek wg wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie
  z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego);
 • opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy
  i przewodników archiwalnych;
 • udostępnianie materiałów archiwalnych (sporządzenie odpisów dokumentów, kopii, skanów lub wyciągów archiwalnych);
 • opracowywanie dokumentacji audiowizualnej;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 • przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej;
 • prowadzenie postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia
  i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących narodowych zasobów archiwalnych i archiwów, ochrony danych osobowych, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie archiwistyki; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności