aplikacja Matura google play app store

Technik analizy i monitoringu środowiska

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje badania na potrzeby monitoringu środowiska związane z oceną jakości powietrza, wód (śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, wód przejściowych, przybrzeżnych i wód morza terytorialnego) gleby i ziemi, natężenia hałasu, ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód i ziemi, nagromadzenia i charakterystyki odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi.

Główne zadania:
pobieranie i przygotowanie próbek komponentów środowiska do badań;
wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych określonych wskaźników środowiska z zastosowaniem metod miareczkowych, spektroskopowych, chromatograficznych, potencjometrycznych i innych;
wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków i osadów ściekowych;
wizualne sprawdzanie jakości wody w kąpielisku;
dokonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, w tym hałasu na stanowiskach pracy;
obsługa urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
opracowywanie i ewidencjonowanie wyników badań;
ocena jakości komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa;
sporządzanie bilansów zanieczyszczeń wód, powietrza i gleby oraz opracowywanie ich wyników z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności