aplikacja Matura google play app store

Technik analityki medycznej

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje badania analityczne materiałów pochodzących od człowieka, np. wydzielin czy krwi, oraz inne analizy specjalistyczne na potrzeby diagnostyczne, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Główne zadania:
pobieranie materiału badawczego od pacjentów (krwi, moczu, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, materiałów biopsyjnych, różnych wymazów itp.), w celu poddania go analizie laboratoryjnej;
przechowywanie, oznakowywanie i zabezpieczanie materiału laboratoryjnego zgodnie z odpowiednimi instrukcjami (temperatura, światło, zasady aseptyki wyrażone stosowaniem odzieży ochronnej itp.);
obsługiwanie i konserwacja sprzętu oraz aparatury laboratoryjnej, zgodnie z instrukcją obsługi aparatów maszyn i narzędzi stosowanych podczas pracy (cieplarek, wirówek, autoklawów, suszarek, aparatów spektrofotometrycznych, destylatorów, wag analitycznych i technicznych, mikroskopów, mikrotomów itp.);
sporządzanie roztworów mianowanych, odczynników i preparatów histopatologicznych oraz wykonywanie analitycznych badań diagnostycznych (analiza ilościowa i jakościowa, chemiczna i instrumentalna), z wykorzystaniem szkła laboratoryjnego, odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
opracowywanie (rejestrację) wyników badań, pozwalające na rozpoznanie, zapobieganie, prognozowanie lub kontrolę leczenia;
prowadzenie ewidencji i dokumentacji pracy laboratoryjnej (sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i odczynniki, prowadzenie dokumentacji materiałowej itp.);
udział w wykonywaniu badań naukowych (w tym zabiegów na zwierzętach doświadczalnych);
przeprowadzanie sterylizacji pomieszczeń, w których używano materiału zakaźnego (stosowanie płynów odkażających, naświetlanie powierzchni itp.);
utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących w pracowniach analityki medycznej;
utrzymywanie stałej współpracy z lekarzem analitykiem lub lekarzem innej specjalności.

Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem pracowni specjalistycznej lub laboratorium analitycznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności