aplikacja Matura google play app store

Technik agrobiznesu

Wykonuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedażą produktów rolnych, ich promocją i reklamą oraz oceną jej jakości i opłacalności; dobiera właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne do produkcji rolnej.

Główne zadania:
 • dobieranie roślin do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • wykonywanie prac związanych z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • planowanie nawożenia organicznego i mineralnego;
 • ocenianie jakości materiału siewnego i jego przygotowanie do siewu;
 • planowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych odpowiednio do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • rozpoznawanie chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych i dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami zintegrowanej ochrony roślin;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
  i zwierzęcej;
 • prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierzęcej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 • przestrzeganie warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
 • określanie kierunków chowu zwierząt gospodarskich;
 • ocenianie jakości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz ich przygotowanie, konserwowanie i przechowywanie;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z żywieniem, rozrodem oraz higieną i pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
 • określanie warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznawanie objawów chorobowych na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
 • przygotowywanie zwierząt do aukcji, pokazów i wystaw;
 • przygotowywanie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
 • prowadzenie marketingu i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • obsługiwanie środków technicznych stosowanych w rolnictwie (urządzeń melioracyjnych, wodociągowych w budynkach gospodarskich oraz pojazdów i maszyn itp.);
 • dobieranie surowców i dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych stosowanych w procesie przetwórstwa żywności;
 • określanie warunków i prowadzenie operacji mechanicznych, termicznych
  i dyfuzyjnych surowców;
 • dobieranie technologii produkcji wybranych produktów spożywczych;
 • dobieranie metod utrwalania żywności;
 • sporządzanie zapotrzebowania na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
 • dobieranie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 • konserwacja maszyn i urządzeń, prowadzenie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem żywności;
 • prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów spożywczych;
 • stosowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego, w tym: opracowywanie biznesplanu, prowadzenie rachunkowości gospodarstwa, planowanie potrzeb kadrowych, planowanie zaopatrzenia np. w pasze, nawozy, planowanie zbytu produktów itd.;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, produkcji przetwórczej, agroturystyki itp.; organizowanie i zarządzanie pracą zespołu pracowników; planowanie źródeł finansowania produkcji rolnej; uczestniczenie w targach rolniczych (żywności, hodowli itp.).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności