aplikacja Matura google play app store

Technik ekonomista

Wykonuje analizy czynników kształtujących podstawowe wielkości ekonomiczne; analizuje sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotów gospodarczych; oblicza wskaźniki określające sytuację finansową firmy; przygotowuje sprawozdania z działalności podmiotu gospodarczego; zbiera, pozyskuje i analizuje informacje rynkowe; sporządza budżet oraz plan działania danej jednostki organizacyjnej lub jej części.

Główne zadania:
 • stosowanie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów podatkowych
  w zakresie wykonywanych zadań;
 • obliczanie i interpretowanie podstawowych miar oraz wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej dotyczących: przepływów finansowych, kosztów produkcji, kosztów transportu, zatrudnienia i wynagrodzeń itp. oraz przygotowywanie na tej podstawie biznesplanów;
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • sporządzanie i kontrolowanie dowodów księgowych oraz kwalifikowanie ich do księgowania, w tym interpretowanie zdarzeń gospodarczych dokumentowanych dowodami księgowymi;
 • klasyfikowanie aktywów i pasywów oraz wycenianie aktywów i pasywów
  w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • ewidencjonowanie operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozliczanie kosztów działalności organizacji;
 • planowanie amortyzacji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi, sporządzanie dokumentów
  w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji, ustalanie i interpretowanie różnic wynikających z inwentaryzacji oraz sporządzanie dokumentacji przebiegu inwentaryzacji;
 • stosowanie różnych metody kalkulacji cen sprzedaży zgodnie z celami finansowymi przedsiębiorstwa;
 • obliczanie podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym: prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, sporządzanie ewidencji i deklaracji podatkowych oraz sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w związku
  z wypłacaniem wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym: sporządzenie dokumentów emerytalno-rentowych, list płac, obliczanie wynagrodzeń, zaliczek, deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych, dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników itp.;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań, w tym przygotowywanie informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędnych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ekonomii; zarządzanie zespołem pracowników; przeprowadzanie oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności