aplikacja Matura google play app store

Strażnik w zakładzie dla nieletnich

wybrane grupy: zawody ogólne

Jako mianowany pracownik resortu wymiaru sprawiedliwości zapewnia porządek i bezpieczeństwo w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich.

Główne zadania:
legitymowanie (sprawdzanie tożsamości) osób przybywających lub opuszczających zakłady poprawcze bądź schroniska dla nieletnich (zwane dalej zakładami);
zapewnienie bezpieczeństwa osobom osadzonym oraz innym osobom tam przebywającym;
zabezpieczenie zakładu przed osobami niepowołanymi, strzeżenie mienia zakładu, ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi i zapewnienie prawidłowego rozmieszczenia nieletnich przebywających w zakładzie;
konwojowanie nieletnich osadzonych w zakładzie na polecenie naczelnika jednostki, prezesa sądu opiekuńczego (sądu rodzinnego właściwego w sprawach nieletnich) lub prokuratora;
konwojowanie mienia powierzonego dozorowi zakładu;
dozór bądź asysta w sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa nieletniego lub innych osób bądź w celu uniemożliwienia niepożądanych kontaktów (np. z dorosłymi przestępcami podczas czynności procesowych lub wyjazdu na badania lekarskie w szpitalu więziennym);
współdziałanie z wyspecjalizowanymi pracownikami zakładu w zakresie wychowania i nauczania nieletnich w celu ich resocjalizacji i readaptacji społecznej;
stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego w celu wymuszenia posłuchu, przeciwdziałanie targnięciom się na życie i zdrowie, nawoływaniom do buntu, zbiorowej ucieczki, groźnemu zakłóceniu spokoju, porządku lub niszczeniu mienia;
współdziałanie z administracją zakładu w zakresie niezbędnym do wykonania kar regulaminowych, egzekwowania obowiązku nauki, przeciwdziałania świadomemu niszczeniu narzędzi i materiałów (np. w warsztatach szkolnych); przeciwdziałanie aktom terroru ze strony nieletnich tworzących w zakładzie grupy nieformalne o cechach podkultury;
obsługa służbowych środków transportu przystosowanych do przewozu nieletnich pod konwojem;
obsługa świetlnych urządzeń sygnałowych lub akustycznych urządzeń alarmowych;
współdziałanie z policją w wypadku większych zagrożeń bezpieczeństwa zakładu (planowane bunty zbiorowe, ucieczki, niszczenie mienia, współdziałanie z osobami z zewnątrz - zwłaszcza z dorosłymi przestępcami).

Zadania dodatkowe:
wykonywanie czynności wynikających z incydentalnych decyzji przełożonych w sytuacjach nadzwyczajnych, występujących zwłaszcza w placówkach o wzmocnionym nadzorze, przewidzianych dla osób szczególnie zdemoralizowanych


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności