aplikacja Matura google play app store

Strażnik rybacki

wybrane grupy: zawody ogólne

Kontroluje przestrzeganie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie w celu zwalczania szkodnictwa rybackiego - z możliwością zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej w uzasadnionych prawem przypadkach.

Główne zadania:
patrolowanie powierzonego terenu (obwodu rybackiego, obrębu hodowlanego, obrębu ochronnego);
kontrolowanie, czy osoby dokonujące połowu ryb posiadają dokumenty uprawniające do połowu;
kontrolowanie ilości, masy i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu;
żądanie wyjaśnień i wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli;
zatrzymywanie za pokwitowaniem dokumentów osób podejrzanych o naruszenie ustawy oraz przekazywanie ich właściwym organiom z wnioskiem o ukaranie;
odbieranie ww. osobom - za pokwitowaniem - ryb i przedmiotów służących do ich połowu, zabezpieczanie odebranych przedmiotów oraz przekazywanie ryb uprawnionemu do rybactwa;
sprawdzanie pomieszczeń i środków transportowych w miejscach dokonywanego połowu;
doprowadzanie do właściwych organów osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających;
występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem;
zabezpieczanie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności