aplikacja Matura google play app store

Strażnik ochrony przyrody / środowiska

wybrane grupy: zawody ogólne

Monitoruje działania mające wpływ na środowisko przyrodnicze; identyfikuje i ocenia istniejące i potencjalne zagrożenia środowiska; zgłasza nieprawidłowości i łamanie przepisów odpowiednim władzom; prowadzi edukację przyrodniczą; współpracuje z władzami lokalnymi oraz społecznością lokalną w celu podejmowania działań prewencyjnych i edukacyjnych w obszarze ochrony przyrody, wartości kulturowych, historycznych i etnograficznych.

Główne zadania:
  • monitorowanie działań lokalnych społeczności i przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska i innych ustaw właściwych;
  • identyfikowanie i ocenianie istniejących i potencjalnych zagrożeń środowiska;
  • zapobieganie niszczeniu przyrody, w szczególności miejsc uznanych za pomniki przyrody lub innych miejsc prawnie chronionych oraz zgłaszanie odpowiednim służbom nieprawidłowości i łamania przepisów;
  • opracowanie działań prewencyjnych w celu zminimalizowania niepożądanych zachowań wobec przyrody i środowiska lokalnego, w tym m.in. zapobieganie kradzieżom drewna z lasu, kłusownictwu, niszczenia przyrody działaniami celowymi lub będącymi skutkami ubocznymi innej działalności itp.;
  • współpracowanie z władzami i społecznością lokalną w celu szerzenia świadomości dotyczącej ochrony przyrody i podejmowania wspólnych projektów w tym zakresie oraz prowadzenie edukacji przyrodniczej;
  • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody, wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych regionu;
  • uczestniczenie w systemie pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, przyjętym przez organy administracji państwowej i samorządowej;
  • aktualizowanie wiedzy na temat przepisów uwzględniających ochronę przyrody i środowiska naturalnego;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności