aplikacja Matura google play app store

Strażnik leśny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje czynności związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń o charakterze szkodnictwa leśnego, z możliwością zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wypełnianie przez niego zadań oraz możliwością użycia broni palnej w uzasadnionych, określonych prawem przypadkach.

Główne zadania:
patrolowanie powierzonego terenu;
legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków zdarzenia w celu ustalenia ich tożsamości;
zatrzymywanie i kontrolowanie środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądanie zawartości bagaży w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia dokonania przestępstwa;
odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
nakładanie grzywien za popełnione wykroczenia w formie mandatu karnego;
żądanie wyjaśnień i wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz doprowadzenia do najbliższego posterunku policji osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających;
prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa;
prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego, wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego.

Zadania dodatkowe:
na gruntach stanowiących własność skarbu państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, wykonywanie zadań strażników łowieckich (w zakresie zwalczania kłusownictwa), Straży Ochrony Przyrody (w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody), Państwowej Straży Rybackiej (w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności