aplikacja Matura google play app store

Strażnik gminny / miejski

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców gminy lub miasta;
zajmuje się ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Główne zadania:
działanie na rzecz utrzymania porządku w miejscach publicznych;
ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców;
zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia;
obsługa telefonu alarmowego nr 986, w tym przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie, realizacja przyjętych zgłoszeń poprzez wydawanie poleceń dyżurnym oddziałów lub podległym patrolom oraz egzekwowanie ich wykonania;
działanie na rzecz ochrony szkół i przedszkoli, w szczególności kontrola terenów w pobliżu placówek w celu wyeliminowania osób zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci, zwracanie uwagi na niekulturalne zachowanie (wulgarne słownictwo, palenie papierosów, itp.), czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie placówek (prawidłowe parkowanie, właściwe oznakowanie dróg), współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych, urządzanie prelekcji i pogadanek na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami;
współpraca i współdziałanie z policją w celu utrzymania porządku publicznego oraz z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także z organizacjami i innymi służbami w związku z koniecznością zapewnienia porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu;
działanie na rzecz ochrony urzędu i podległych gminnych jednostek organizacyjnych;
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
kontrolowanie ruchu drogowego zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
kontrolowanie przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;
kontrolowanie stanu czystości i estetyki miejsc publicznych;
kontrolowanie wywiązywania się właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązków wynikających z regulaminów utrzymania czystości i porządku;
patrolowanie terenów zielonych;
kontrolowanie oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach;
kontrolowanie utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych;
kontrolowanie wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności