aplikacja Matura google play app store

Statystyk

Prowadzi badania zjawisk masowych statystycznych, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych; planuje, organizuje, nadzoruje i koordynuje przeprowadzanie badań oraz przetwarzanie ich wyników; opracowuje metody, modele i techniki badań statystycznych; analizuje i upowszechnia wyniki tych badań.

Główne zadania:
- opracowywanie metod badań statystycznych, w tym metod obserwacji statystycznej, metod wnioskowania statystycznego, metod pomiaru statystycznego, sposobów opracowywania i przetwarzania wyników badań oraz metod prezentacji danych statystycznych w formie tablicowej i graficznej;
- opracowywanie definicji, klasyfikacji i nomenklatur statystycznych;
- opracowywanie zasad metodologicznych oraz wykonywanie rachunków i bilansów statystycznych;
- opracowywanie metod modelowania i prognozowania statystycznego;
- planowanie, programowanie i koordynowanie badań statystycznych;projektowanie formularzy, sprawozdań i ankiet do badań statystycznych;
- ustalanie zasad organizacyjnych, metodycznych i technicznych przeprowadzania badań statystycznych;przeprowadzanie analizy wyników badań statystycznych, formułowanie wniosków, obliczanie modeli oraz tworzenie prognoz statystycznych;
- wykorzystywanie programów komputerowych do wprowadzania i przetwarzania danych, wykonywania tablic wynikowych itp.;
- organizowanie i przeprowadzanie szkolenia w zakresie spisów, sprawozdawczości statystycznej i ankietowych badań statystycznych;
- projektowanie zakresu rzeczowego, czasowego i przestrzennego publikacji statystycznych;
- opracowywanie zasad metodycznych i organizacyjnych prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestrów i banków danych statystycznych;
- ustalanie zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów i danych statystycznych;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności