dlamaturzysty.info

Sprzedawca w stacji paliw

wybrane grupy: zawody ogólne

Sprzedawca w stacji paliw zajmuje się sprzedażą paliw do pojazdów, obrotem towarów handlowych, a także utrzymaniem standardów marketingowych i porządkowych w miejscu sprzedaży.
Sprzedawca w stacji paliw jest zawodem o charakterze handlowo-usługowym. Celem pracy sprzedawcy jest sprzedaż paliw i innych towarów dostępnych na stacji oraz dokumentowanie ich obrotu. Osoba wykonująca ten zawód odpowiedzialna jest za obsługę klientów oraz prace związane ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem stacji paliw w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych towarów, usług i standardów działania. Zadaniem sprzedawcy jest przyjmowanie dostaw, magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych oraz innych towarów handlowych, zabezpieczanie utargu. Do jego obowiązków należy również informowanie klientów o ofercie sprzedażowej oraz dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży i właściwą ekspozycję towarów. Sprzedawca w stacji paliw obsługuje system kasowy (kasy fiskalne, terminale płatnicze), wystawia faktury (obsługa komputera) oraz obsługuje inne, zainstalowane na stacji paliw urządzenia (np. lottomaty, urządzenia myjni). Sprzedawca bierze udział w inwentaryzacji towarów i innych składników majątku, za które jest materialnie odpowiedzialny.

Główne zadania:
  • przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów w stacji paliw;
  • magazynowanie towarów w stacji paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wykonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży w stacji paliw;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów stacji paliw;
  • inkasowanie należności transakcji finansowych, zabezpieczenie utargu;
  • obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych w stacji paliw (np. myjnia, kompresor, dystrybutor paliwa);
  • informowanie klientów o ofercie sprzedażowej, stosowanie określonych metod i form prezentacji towarów;
  • realizowanie i przestrzeganie procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w stacji paliw;
  • wykonywanie prac porządkowych na terenie stacji paliw;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska, HACCP i wymaganiami ergonomii.


Zawód sprzedawcy w stacji paliw można uzyskać na drodze szkolenia praktycznego (przyuczenia) i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Pracodawcy zatrudniają też osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową w kierunkach związanych z handlem lub osoby z wykształceniem średnim o dowolnym kierunku. Sprzedawca w stacji paliw powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę dotyczących technik i standardów obsługi klienta i procedur, psychologii sprzedaży, przez organizacje branżowe lub producentów maszyn i urządzeń obsługiwanych na stacji paliw.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności