aplikacja Matura google play app store

Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) pracuje nad ograniczeniem prawdopodobieństwa poniesienia straty poprzez minimalizację różnych rodzajów ryzyka w instytucji/przedsiębiorstwie.
Głównym zadaniem specjalisty zarządzania ryzykiem (underwritera) jest osiągnięcie jak najniższego poziomu ryzyk w ramach działalności instytucji/przedsiębiorcy. Zajmuje się on oceną występujących zagrożeń, kosztów wiążących się z ich ograniczeniem bądź transferem ryzyka, rekomenduje środki zapobiegawcze. Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) planuje i kształtuje proces zarządzania ryzykiem. Monitoruje otoczenie rynkowe z uwzględnieniem posunięć konkurencji. Specjalista zarządzania ryzykiem występuje we wszystkich obszarach gospodarki. Warunkiem koniecznym do poprawnego wykonywania pracy jest znajomość przepisów prawa, w tym: regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności wynikających z działań podmiotów nadzoru finansowego/bankowego, ustaw, dyrektyw unijnych, rozporządzeń, dlatego też specjalista na bieżąco musi analizować wszelkie zmiany i nowelizacje. Istotna jest również znajomość zasad rachunkowości w zakresie dotyczącym metod wyceny, przede wszystkim w obszarze instrumentów pochodnych.

Główne zadania:
  • wypracowywanie planu zarządzania ryzykiem;
  • identyfikowanie rodzajów ryzyka dla instytucji/przedsiębiorcy;
  • tworzenie polityki i procedur z zakresu zarządzania ryzykiem;
  • wdrażanie mechanizmów pomiaru i kontroli ryzyka występującego w instytucji/działalności przedsiębiorcy;
  • monitorowanie poziomu i istotności rodzajów ryzyka w instytucji/ /działalności przedsiębiorcy;
  • ocenianie występujących rodzajów ryzyka w instytucji/działalności przedsiębiorcy;
  • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu zarządzania ryzykiem;
  • zarządzanie ryzykiem we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. i ergonomią oraz ochroną środowiska.


Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Preferowane kierunki w tym zawodzie to: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie. Kandydat do pracy w zawodzie specjalisty zarządzania ryzykiem (underwritera) powinien znać jeden język obcy zawodowy w stopniu zaawansowanym. W tym zawodzie wiedza i umiejętności nabywane są w trakcie odbywania stażu, praktyki zawodowej, szkoleń oraz pracy zawodowej u danego pracodawcy. Osoba na stanowisku specjalisty zarządzania ryzykiem powinna brać udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących kwalifikacje.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności