aplikacja Matura google play app store

Specjalista zarządzania kryzysowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Zapobiega sytuacjom kryzysowym zagrażającym zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku;
uruchamia działania służb ratowniczych;
usuwa skutki sytuacji kryzysowych oraz niesie pomoc poszkodowanym;
odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej;
odpowiada za sprawny przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe;
opracowuje procedury reagowania kryzysowego.

Główne zadania:
opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;
przygotowywanie procedur postępowania, uruchamiania struktur oraz bilansowania potrzeb sił i środków do zabezpieczenia zadań z zarządzania kryzysowego;
planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej i zadań obronnych;
planowanie środków finansowych na zadania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz analiza ich wykorzystania;
planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej;
koordynowanie i monitorowanie realizacji programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa, państwa: (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska);
przygotowywanie i zabezpieczanie warunków umożliwiających koordynację działalności służb ratowniczych i pomocy humanitarnej;
realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej (sprawny przepływ informacji między Radą Ministrów, Prezesem Rady Ministrów, ministrem kierującym działem administracji rządowej, wojewodą, starostą i wójtem);
badanie, monitorowanie, analiza i prognozowanie rozwoju zagrożeń, zjawisk patologicznych oraz naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne;
udział w pracach dotyczących odtwarzania infrastruktury krytycznej (systemy oraz obiekty budowlane, urządzenia i instalacje oraz usługi zapewniające sprawne funkcjonowanie państwa);
udział w kontrolach obiektów infrastruktury krytycznej (systemów: zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych itp.);
przygotowywanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obronności;
realizowanie zadań w sprawach związanych z ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową, ochroną ludności i zarządzania kryzysowego.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności